Αποστολή, διοίκηση και βιωσιμότητα του θεματικού Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (ΗΣΑΠ) που αφηγείται τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας

The mission, administration and viability of the thematic Museum of Electric Railways (ISAP) that narrates the modernization of Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σκόπα, Έλενα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. Κάργας, Αντώνιος
 8. Κουτσομπίνας, Θεόδωρος | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Τεχνολογικό Μουσείο | Στρατηγικός σχεδιασμός | Ανάλυση S.W.O.T. | Οικονομική διαχείριση | Βιωσιμότητα πολιτιστικών οργανισμών | Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων | Technological Museum | Strategic planning | S.W.O.T. analysis | Financial management | Sustainability of cultural organizations | Museum of Electric Railways
 10. 42
 11. 19
 12. Περιέχει : πίνακες, γραφήματα, εικόνες
 13. Βινιεράτου, Μαρίζα & συν. (2003), Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση. Πολιτιστική Διαχείριση
  • Η τεχνολογική προόδος και κληρονομιά ως εθνικό πολιτιστικό αγαθό αναδύεται μέσα από το παράδειγμα του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (ΗΣΑΠ) στον Πειραιά. Η εργασία αυτή μελετά τη δημιουργία, τη λειτουργία και τις προκλήσεις του αναφερόμενου Μουσείου που αποσκοπεί αφενός στη διάσωση στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συγκρότηση ιστορικής μνήμης και αφετέρου στην κατανόηση της τεχνολογικής εξέλιξης. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, θα κινηθούμε από το λόγο περί μουσείων στο λόγο περί τεχνολογικών μουσείων και το ρόλο που διαδραματίζουν ή οφείλουν να διαδραματίσουν σήμερα, δείχνοντας μέσα σε ποιο πλαίσιο ιδρύεται το μουσείο ΗΣΑΠ. Στο δεύτερο μέρος, θίγονται ζητήματα διοίκησης, στρατηγικής, βιωσιμότητας και οικονομίας πολιτιστικών οργανισμών αναδεικνύοντας τη σημασία της χάραξης στρατηγικής ανάπτυξης στη βιωσιμότητα των πολιτιστικών οργανισμών, με κύριους πυλώνες την άντληση πόρων και τη διεύρυνση του κοινού. Στο τρίτο μέρος, αναλύεται η διοικητική και οικονομική κατάσταση του μουσείου ΗΣΑΠ, αποτυπώνονται οι πρακτικές λειτουργίας του, οι παρούσες και μελλοντικές προοπτικές του, πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και οράματα. Η ανάλυση των στοιχείων οδηγεί στο τέταρτο μέρος σε συμπεράσματα και προτάσεις για την προοπτική ανάπτυξης και τη μελλοντική βιωσιμότητα του μουσείου.
  • The technological progress and heritage, as a national cultural asset, emerges through the example of the Museum of Electric Railways (ISAP) in Piraeus. This work studies the creation, operation and challenges of the mentioned Museum, which aims on the one hand at the preservation of cultural heritage elements and the construction of historical memory and on the other hand at the understanding of the technological development. In the first part of the study, we will move from the definition of a museum to technology museums and the role they play or should play today, showing the context in which the ISAP museum was founded. In the second part, issues of management, strategy, sustainability and economy of cultural organizations are raised, highlighting the importance of strategic development, with main pillars of raising resources and expanding the public, to the sustainability of cultural organizations. In the third part, the administrative and financial situation of the ISAP museum is analyzed, its operating practices, its present and future perspectives, strengths, weaknesses, opportunities and visions are reflected. The analysis of the data leads in the fourth part to conclusions and proposals for the development perspective and the future viability of the museum.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές