Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά του Δήμου Δελφών ως μέσο ανάπτυξης και ανάδειξης της περιοχής

The Intangible Cultural Heritage of the Municipality of Delphi as a means of development and promotion of the region (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δημητρέλου, Παναγούλα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 168
 7. Κοντοχρήστου, Μαρία
 8. Στεφάνου, Ελένη | Γκαντζιας, Γεώργιος
 9. Πολιτιστική κληρονομιά, άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ανάπτυξη, Δήμος Δελφών, Unesco | Cultural heritage, intangible cultural heritage, developpement, Unesco, tradition, municipality of Delphi
 10. 3
 11. 154
 12. 95
 13. Περιέχει : πίνακες, εικόνες
  • Η παρούσα εργασία έχει τίτλο η «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά του Δήμου Δελφών ως μέσο ανάπτυξης και ανάδειξης της περιοχής» και αφορά ζητήματα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου προστασίας της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε διεθνές και εθνικό επίπεδο κα η συμβολή της στην βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα θεωρητικό και ένα εμπειρικό. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο τρόπος που μπορεί να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής αλλά και διερεύνηση πεδίων πολιτικής και δράσεων για τον συνδυασμό και την προώθηση των ανωτέρω. Στο εμπειρικό μέρος διεξήχθη ποιοτική έρευνα και ακολουθήθηκε η μέθοδος των συνεντεύξεων. Μέσω αυτών εντοπίστηκαν τα στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και αναζητήθηκε η συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη και το ενδιαφέρον των κατοίκων ως προς αυτήν. Για τον σκοπό αυτό αναζητήθηκαν πρόσωπα που σχετίζονται με την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά από τον θεσμικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα της έρευνάς μας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πληθώρα στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι παράμετροι που ερευνήθηκαν ήταν η σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ιστορία του τόπου, η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και η συμβολή της στην ανάπτυξη της περιοχής.
  • The present thesis is entitled "Intangible Cultural Heritage of the Municipality of Delphi as a means of development and promotion of the region" and concerns Intangible Cultural Heritage issues. The purpose of this thesis is to explore the institutional framework for the protection of the Intangible Cultural Heritage at the international and national level and its contribution to the sustainable development of the place. The thesis is divided into two parts, a theoretical and an empirical one. The theoretical part presented the institutional framework for the protection of the Intangible Cultural Heritage, the way it can contribute to the sustainable development of the region but also the investigation of policy areas and actions for the combination and promotion of the above. In the empirical part, a qualitative research was conducted and the method of interviews was followed. Through them, the elements of intangible cultural heritage of the place were identified and their contribution to the local development and the interest of the inhabitants in it was sought. For this purpose, persons related to the Intangible Cultural Heritage were sought from the institutional, academic and professional field in order to answer the questions of our research. It has been found that there is a wealth of intangible cultural heritage in the area that can contribute to the development of the area under certain conditions. The parameters investigated were the connection of the cultural heritage with the history of the place, the participation of the local community and its contribution to the development of the area.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές