«Οι πολιτιστικές δράσεις, ως μέσο ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς ενός τόπου και η συμβολή τους στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού: Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.»

The cultural activities as a means of highlighting the cultural identity and heritage of a place and their contribution to the development of cultural tourism. The case of the Regional Unit of Samos. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 124
 7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 8. ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
 9. Πολιτιστική κληρονομιά • Πολιτιστική ταυτότητα • Πολιτιστικός τουρισμός • Σάμος • Πολιτιστικές δράσεις Περιφερειακής Ενότητας Σάμου
 10. 3
 11. 46
 12. 12
 13. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ
  • Περίληψη Η πολιτιστική κληρονομιά και ταυτότητα κάθε τόπου αφορά όλα εκείνα τα στοιχεία που δηλώνουν την ολότητα και μοναδικότητά του. Η προσπάθεια και ο τρόπος αξιοποίησής τους, στοχεύουν τόσο στην προστασία και διατήρηση της μνήμης του παρελθόντος, όσο όμως και στην προώθηση και αναγνώρισής τους στο μέλλον, δημιουργώντας προϋποθέσεις αναβάθμισης και εξέλιξης του τόπου, μέσω της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσουμε, αν και με ποιο τρόπο οι πολιτιστικές δράσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, μπορούν να γίνουν εργαλεία επικοινωνίας αυτής της συνομιλίας με το χρόνο, ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού και μέσο προβολής του, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, σε μια προσπάθεια συνεισφοράς τους στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, μέσω της αναδυόμενης εναλλακτικής μορφής του πολιτιστικού τουρισμού. Για τη συγκεκριμένη μελέτη θα χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, μέσω συνεντεύξεων, ανάλυσης SWOT, ερωτηματολογίου, καθώς και πληροφορίες που πηγάζουν από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, επιβεβαιώνεται ότι η έντονη πολιτιστική δραστηριοποίηση της Σάμου λειτουργεί ως μέσο έκφρασης προκειμένου να δηλωθεί η ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας και ισχυροποίησης της οντότητας του νησιού, καθώς και η πρόθεση ανάδυσής του σε δυναμική παρουσία στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της τουριστικής αγοράς, Μάλιστα με την ανάλογη αξιολόγησή τους θα επιτρέψουν την εξελικτική πορεία της Σάμου και την αναβάθμισή της, η οποία θα στηρίζεται στις γερές βάσεις που δημιουργεί η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και η τόνωση της τοπικής υπερηφάνειας.
  • Abstract The cultural legacy and identity of every region concern all those elements that state its totality and uniqueness. The effort and way of utilising these elements aim not only at the protection and conservation of the memory of the past, but at their promotion and recognition in the future as well. This can be achieved by creating opportunities for upgrade and evolution of a region, through the development of cultural tourism. The aim of this paper is to research if and in what way, the cultural activities of the regional unit of Samos can become tools of communication in this conversation with time; not only that, but tools of highlighting the cultural identity of the island and a means of its exposure as well, both at a national and an international level. These activities constitute an effort of contributing to the sustainable development of the region, through the emerging, alternative form of cultural tourism. This study will combine the use of both quantitative and qualitative methods of research, through interviews, analysis of a SWOT questionnaire, as well as information coming from both Greek and foreign bibliography. According to research findings, it is confirmed that the fact that the island of Samos is so vividly, culturally active, operates as a means of expression, in order to state the need for protection of the cultural heritage, as well as the fortification of the entity of the island; also, the intention of rising into a powerful presence in the competitive environment of the tourist market needs to be stated. In fact, the appropriate evaluation of the findings will allow the developmental course of Samos and its improvement. This improvement will rely on solid foundations that are created by the awareness of the citizens and the boost of the local pride.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.