ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΘΕΣΜΩΝ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

INTERCONNECTION, COLLABORATION AND DIGITAL TRANSFORMATION FOR THE VIABILITY OF THE CULTURAL INSTITUTIONS OF THE GREEK REGION: ΤHE CASE OF THE FOUR CULTURAL FESTIVALS OF SANTORINI (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Σαντορίνη, Φεστιβάλ, διασύνδεση, συνεργατικότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός, πολιτιστικός τουρισμός, Μέγαρο Γκύζη, Φεστιβάλ Στρογγύλη, Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Σαντορίνης, Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας | Santorini, Festival, interconnection, collaboration, digital transformation, cultural tourism, Gyzi Megaron, Strogili Festival, Santorini International Music Festival, Tomato Industrial Museum
 10. 59
 11. 58
 12. Περιέχει : πίνακες, εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών θεσμών της Ελληνικής Περιφέρειας μέσα από τη διασύνδεση, τη συνεργατικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σκοπός της είναι να αναδείξει την πολιτιστική πολιτική των πολιτιστικών θεσμών (Φεστιβάλ) αλλά και της Τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ ταυτόχρονα διερευνώνται τρόποι ώστε η τελευταία να αποτελέσει τη βάση για δημιουργία των απαραίτητων συνεργειών. Αρχικά, προσεγγίζονται εννοιολογικά οι όροι του πολιτισμού, της κουλτούρας, της πολιτιστικής πολιτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ότι αφορά τη διαμόρφωση της πολιτιστικής πολιτικής. Παράλληλα, προσδιορίζεται η έννοια και η εξέλιξη των Φεστιβάλ, η τυπολογία τους, ο ρόλος που αναλαμβάνουν ως μέσα ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών αλλά και η σχέση τους με την Τοπική αυτοδιοίκηση. Τέλος η διασύνδεση, η συνεργατικότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο πολιτιστικός τουρισμός παρουσιάζονται και μελετώνται ως παράγοντες βιωσιμότητας των Πολιτιστικών Φεστιβάλ. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μελετάται η περίπτωση των τεσσάρων πολιτιστικών Φεστιβάλ της Σαντορίνης. Το Φεστιβάλ του Μεγάρου Γκύζη, το Διεθνές Φεστιβάλ Σαντορίνης, το Φεστιβάλ του Βιομηχανικού Μουσείου Ντομάτας, αλλά και το Φεστιβάλ Στρογγύλη, είναι οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους θα εστιάσουμε τη μελέτη μας. Μέσα από συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους των Φεστιβάλ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτυπώνεται η υπάρχουσα πολιτιστική κατάσταση και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης. Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή των αποτελεσμάτων και προτάσεις σχετικά με την διασύνδεσή τους, με στόχο την βιωσιμότητά τους.
  • The following paper examines the viability of the cultural institutions of the Greek Region through interconnection, collaboration and digital transformation. Its purpose is to highlight the cultural policy of cultural institutions (Festivals) and local self-government while at the same time exploring ways for the latter to be the basis for creating the necessary synergies. Initially, the terms of culture, cultural policy and regional development are approached conceptually, while special importance is given to the role of Local self-government, in terms of shaping cultural policy. At the same time, the meaning and the evolution of the Festivals, their typology, the role they undertake as means of development of the local communities but also their relation with the Local self-government are determined. Finally, the interconnection, the collaboration, the digital transformation and the cultural tourism are presented and studied as factors of sustainability of the Cultural Festivals. In the second part of the paper, the case of the four cultural festivals of Santorini is studied. The Gyzi Megaron Festival, the Santorini International Festival, the Festival of the Industrial Tomato Museum, but also the Strogili Festival, are the main pillars on which we will focus our study. Through interviews with the representatives of the Festivals and the local self-government, the current cultural situation and the possibilities for further development are reflected. The paper is completed with the recording of the results and proposals for their interconnection with the aim of their viability.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.