Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και κουλτούρα των εντύπων: Η περίπτωση του περιοδικού (Το) Τραμ

Cultural mediations and publication culture: The case of the periodical (The) Tram (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παλαιού, Ματρώνα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. Πασχαλίδης, Γρηγόρης
 8. Δερμεντζόπουλος, Χρήστος | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. περιοδικός Τύπος | Periodical Press | μικρά περιοδικά | little magazines | πολιτιστική επικοινωνία | cultural communication | πολιτισμικό πεδίο | cultural field
 10. 1
 11. 79
 12. 24
 13. 0
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το λογοτεχνικό περιοδικό (Το) Τραμ (Θεσσαλονίκη, 1971-1972, 1976-1979, 1987-1991, 1996), το οποίο δίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στο πολιτισμικό πεδίο για μια περίοδο που ξεκινά από τη δικτατορία και φτάνει έως την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Στόχος της μελέτης είναι η παρουσίαση των συνθηκών δημιουργίας και ανάπτυξης του περιοδικού καθώς και η διερεύνηση της λειτουργίας του ως διαύλου πολιτισμικής επικοινωνίας, συμβάλλοντας έτσι στην συνεχιζόμενη προσπάθεια χαρτογράφησης και κατανόησης του ρόλου του «Μικρού Τύπου» της περιόδου. Αφού οριοθετηθεί το θεωρητικό πλαίσιο μελέτης του περιοδικού, η εργασία εστιάζεται στις τέσσερις περιόδους κυκλοφορίας του με αναφορά στα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα ανάπτυξης κάθε φάσης, στους βασικούς συντελεστές και συνεργάτες, στα κύρια χαρακτηριστικά της οπτικής του ταυτότητας, στα κύρια σημεία της ύλης καθώς και στην απήχησή του. Μέσω αυτών των στοιχείων έρχονται στην επιφάνεια οι εκδοτικές επιλογές και πρακτικές, οι αισθητικές και ιδεολογικές αναφορές, οι συνεργασίες και τα δίκτυα δρώντων γύρω από το έντυπο, που επιτρέπουν την κατά το δυνατόν πληρέστερη αποτύπωση της παρουσίας και της συμβολής του στο πολιτισμικό πεδίο.
  • This thesis examines the literary magazine (The) Tram, which provides significant information on developments in the cultural field over a time period starting in the midst of the Colonels’ Dictatorship and ending up in the Third Hellenic Republic (Thessaloniki, 1971-1972, 1976-1979, 1987-1991, 1996). The aim of this study is to trace the historical development of the periodical under specific circumstances and conditions as well as to explore its function as a channel of cultural communication, so as to contribute to the ongoing effort of mapping the routes and understanding the role of the “Small Press” in that period. After defining the theoretical framework for the study of the periodical, the thesis focuses on the four periods of its circulation with reference to the historical, political, social and cultural context of their development, the main contributors, the basic characteristics of its visual identity, the highlights of its content as well as its impact. These are exactly the elements that bring to the surface the editorial choices and practices, the aesthetic and ideological points of reference, the collaborations and actor-networks developed around this publication, thus allowing to piece together a fuller account of its presence and contribution to the cultural field.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές