Οι επικοινωνιακές στρατηγικές και η διαδικτυακή δράση των παιδικών μουσείων της Αθήνας. Ο ρόλος των social media- Ο ρόλος των social media στην COVID-19 εποχή. Οι περιπτώσεις επικοινωνιακής ψηφιακής πολιτικής των παιδικών μουσείων της Αθήνας: Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, Μουσείο Γουλανδρή

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΘΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 15 Μαίου 2022 [2022-05-15]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 8. Πολιτισμός Ψηφιακή στρατηγική επικοινωνίας Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ελληνικό παιδικό μουσείο | Ελληνικό μουσείο παιδικής τέχνης Μουσείο φυσικής ιστορίας Γουλανδρή
 9. 4
 10. 25
 11. 15
 12. Περιέχει σχήμα
  • Οι νέες τεχνολογίες έχουν καταλυτική επίδραση σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Ένας από αυτούς είναι και ο τομέας του πολιτισμού. Τα μουσεία, έχουν εντάξει στους κόλπους τους τις νέες τεχνολογίες και έχουν αναδιομορφώσει τις δράσεις τους με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Τα παιδικά μουσεία, ως χώροι πολιτισμού που απευθύνονται σε ένα ιδιαίτερο κοινό χρησιμοποιούν την τεχνολογία με σκοπό την επικοινωνία και την ενημέρωση του κοινού τους. Τα παιδικά μουσεία λοιπόν έχουν διαμορφώσει την ψηφιακή στρατηγική επικοινωνία με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση και ανάλυση των δράσεων τριών παιδικών μουσείων της Αθήνας. Θα μελετήσουμε και θα παρουσιάσουμε τη δράση του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Τέχνης. Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τη δράση αυτών των πολιτισμικών οργανισμών μέσα από τα social media. Θα δούμε πως χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα τους, καθώς και ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν για να προωθήσουν τη δράση τους. Στη συνέχεια θα γίνει συγκριτική μελέτη της διαδικτυακής δράσης και εξαγωγή συμπερασμάτων για το ποιος οργανισμός χρησιμοποιεί με καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο την τεχνολογία.
  • New technologies have a catalytic effect in various areas of our lives. One of them is the field of culture. Museums have incorporated new technologies and have reshaped their activities based on new technological developments. Children's museums, as places of culture that cater to a special audience, use technology in order to communicate and inform their public. The children's museums have therefore shaped the digital strategic communication in such a way as to meet modern needs and keep pace with technological developments. This paper, is a presentation and analysis of the actions of three children's museums of Athens. We will study and present the activities of the Hellenic Children's Museum, the Museum of Greek Children's Art and the Goulandris Museum of Natural Art. Specifically, we will examine the action of these cultural organizations through social media. We will see how they use their website, as well as what social media they use to promote their action. Then a comparative study of the internet action will be made and conclusions will be drawn as to which organization uses the technology in the best and most effective way.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.