Η ψηφιακή παρουσία των πολιτιστικών οργανισμών και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κατά την περίοδο της πανδημίας. Συγκριτική μελέτη.

The digital presence and the use of digital technologies from cultural organizations during the COVID- 19 pandemic. A comparative study (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΕΡΑΜΑΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. ΚΑΡΓΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 8. Νέες τεχνολογίες, Ψηφιοποίηση, Πανδημία, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, MOMus, Εθνικό Θέατρο.
 9. 1
 10. 44
 11. 62
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Στην εργασία αυτή αναλύεται ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και της γενικότερης ψηφιακής παρουσίας των πολιτιστικών οργανισμών προκειμένου να διατηρήσουν την επαφή τους με το κοινό την δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν και οδήγησαν τελικά στο κλείσιμο των φυσικών χώρων των πολιτιστικών οργανισμών, τους ανάγκασαν να επιστρατεύσουν την δημιουργικότητά τους και να υιοθετήσουν νέους πιο ψηφιακούς τρόπους επικοινωνίας. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται μια ευρύτερη επισκόπηση των ζητημάτων που αφορούν τους σύγχρονους πολιτιστικούς οργανισμούς όπως την επικοινωνιακή πολιτική τους, τα εργαλεία μάρκετινγκ που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, τον τρόπο που η νέες τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν σαν δίαυλος επικοινωνίας με το κοινό αλλά και στις επιπτώσεις της πανδημίας στον πολιτιστικό τομέα. Στο εμπειρικό σκέλος, επιλέχθηκαν σαν μελέτες περίπτωσης τρεις πολιτιστικοί οργανισμοί του ελλαδικού χώρου η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το MOMus και το Εθνικό Θέατρο, προκειμένου να εξεταστεί εάν χρησιμοποίησαν τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την περίοδο της πανδημίας, με ποιο τρόπο και ποια ήταν τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.
  • In the present study is being analyzed the role of new technologies and the general digital presence of cultural organizations in order to maintain their communication with their audience during the pandemic period. The imposed restrictions resulted at the closure of their venues, therefore the cultural organizations were forced to use their creativity and adopt new and digital ways of communication. Τhe theoretical part analyzes matters of importance regarding the communication strategy of modern cultural organizations, the marketing tools they can use, the way the new technologies can be used as a means of communication with their audience. Also, we analyze the consequences of the pandemic at the cultural sector. In the practical part of the study, three cultural organizations of Greece: Stegi, MOMus and National Theatre were chosen as study cases in order to analyze whether the used new technologies during the Covid-19 period, the way the used them and what were the results of this usage.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές