Επικοινωνιακές δράσεις μουσείων σε Ελλάδα και εξωτερικό κατά την περίοδο covid-19. Οι περιπτώσεις του ΕΜΣΤ και του The Met

Communication activities of museums in Greece and abroad during the period covid-19. The case study of EMST and The Met (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κατσιγιάννη, Πηνελόπη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 226
 7. Κεντερελίδου, Κλειώ
 8. Κεντερελίδου, Κλειώ | Πανόπουλος, Αναστάσιος
 9. Συμμετοχικό Διαδίκτυο | Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης | Νέες Τεχνολογίες | Επικοινωνιακές Δράσεις | The Met | Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης | Πανδημία κορονοϊού (covid-19)
 10. 6
 11. 22
 12. 67
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Μέσα Επικοινωνίας / Κ. Δάλλας
  • Αντικείμενο μελέτης της παρούσης εργασίας είναι η εφαρμογή του συμμετοχικού διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο χώρο των μουσείων. Σκοπός της είναι να παρουσιάσει τις επικοινωνιακές δράσεις του The Metropolitan Museum of Art και του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και της εμπειρίας τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορονοϊού (covid-19). Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της εφαρμογής του συμμετοχικού διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο χώρο των μουσείων, μέσα από επισκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές στην αξιοποίηση συμμετοχικού διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης από μουσεία του εξωτερικού και της Ελλάδας που επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Μέσω συγκριτικής ανάλυσης των μουσείων και των ευρημάτων, προκύπτει οδηγός καλών πρακτικών. Το δεύτερο μέρος αφορά τις μελέτες περίπτωσης του The Metropolitan Museum of Art και του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζονται τα μουσεία, η εφαρμογή εργαλείων συμμετοχικού διαδικτύου και η δραστηριότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την περίοδο της πανδημίας κορονοϊού (covid-19). Μέσα από συγκριτική ανάλυση αξιολογήθηκε η δραστηριότητα και η εμπειρία των δυο μουσείων και παρουσιάστηκαν προτάσεις βελτίωσης.
  • The object of the present work is the application of the participatory internet and social media in the field of museums. Its purpose is to present the communication activities of The Metropolitan Museum of Art and the National Museum of Contemporary Art and their experience during the coronavirus pandemic (covid-19). The first part of the paper presents the theoretical framework of the application of participatory internet and social media in museums, through a review of relevant literature. Then follows the research of the best practices in the use of participatory internet and social media by museums abroad and in Greece that were selected as representative examples. Through a comparative analysis of museums and findings, a guide to good practice emerges. The second part concerns the case studies of The Metropolitan Museum of Art and the National Museum of Contemporary Art (EMST). Then follows the presentation of museums, the application of participatory internet tools and their activity on social media during the coronavirus pandemic (covid-19). Through a comparative analysis, the activity and experience of the two museums were evaluated and suggestions for improvement were presented.
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές