Η ψηφιακή επικοινωνία των μουσείων στη μετά- Covid εποχή. Προκλήσεις και προοπτικές. Περίπτωση μελέτης :Το Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης.

Museums digital communication in the post-Covid era. Challenges and prospects. Case study: Acropolis Digital Museum (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νικολάου, Αναστασία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. Γκαντζιάς, Γιώργος
 8. Λάκκα, Μαρία | Τζουμάκα, Ελένη
 9. Πανδημία Covid 19 | Covid 19 | Ψηφιακός μετασχηματισμός | Digital transformation | Ψηφιοποίηση | Digitalization | Ψηφιακή επικοινωνία | Digital communication | Στρατηγική ψηφιακής δέσμευσης | Digital engagement strategy | Αξιολόγηση ψηφιακών στρατηγικών | Evaluation of digital strategies | Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης | Acropolis Digital Museum
 10. 1
 11. 35
 12. 24
 13. εικόνες,πίνακες
 14. Αθανασοπούλου Α., 2003, «Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού», στο: Αθανασοπούλου, Α. – Δάλλας, Κ.- Μακρή, Α. – Χαμπούρη-Ιωαννίδου, Αικ. , Πολιτιστική Επικοινωνία – Μέσα Επικοινωνίας, Τόμος Β, σελ. 107-159)Εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα
  • Η πανδημία οδήγησε σε ραγδαίο ψηφιακό μετασχηματισμό μια ολόκληρη κοινωνία και είναι πλέον προφανές, ότι πολιτιστικοί οργανισμοί όπως τα μουσεία, θα δραστηριοποιούνται τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό χώρο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα εξετάσουμε την ψηφιακή επικοινωνία των μουσείων στη μετά Covid εποχή. Θα εξετάσουμε τη νέα ψηφιακή μουσειακή εμπειρία, που αναδύθηκε ως αναγκαιότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών μέσων και τη σημασία του ψηφιακού marketing για την προσέλκυση ,ανάπτυξη και ενεργοποίηση κοινού. Συγκεκριμένα θα αναδείξουμε την αναγκαιότητα της ψηφιακής στρατηγικής στην προσέλκυση και ανάπτυξη κοινού, τη σπουδαιότητα των στρατηγικών ψηφιακής επικοινωνίας, για τη συμμετοχή του κοινού στην ψηφιακή πολιτιστική εμπειρία. Τέλος θα εξετάσουμε τη χρησιμότητα του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην αξιολόγηση των ψηφιακών στρατηγικών. Περίπτωση μελέτης μας είναι το «Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης». Το «Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης», είναι ένα έργο που ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και διαρκώς εξελίσσεται προκειμένου το Μουσείο Ακρόπολης να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, στο εγχώριο και παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Είναι ένα έργο, παράδειγμα μουσειακού ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το Μουσείο ανέπτυξε συγκεκριμένες δράσεις που το οδηγούν στην ψηφιακή του εποχή. Παράλληλα θα εξετάσουμε την παρουσία του Μουσείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .Θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε τα χαρακτηριστικά του κοινού των ψηφιακών μέσων και θα αξιολογήσουμε, βάσει μετρήσεων, την απήχηση της επικοινωνιακής τους στρατηγικής. Τέλος ,χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους marketing SWOT& SMART θα αναλύσουμε την ψηφιακή επικοινωνιακή στρατηγική του οργανισμού.
  • The pandemic has led to a rapid digital transformation of an entire society and it is now clear that cultural organizations such as museums, will be active in both the physical and the digital environment. In this thesis ,we will analyze the digital communication of museums in the post-Covid era. We will examine the new digital museum experience, which emerged as a necessity during the pandemic. We will examine the characteristics of digital media and the importance of digital marketing in attracting, developing and activating audiences. Specifically, we will highlight the necessity of digital strategy in attracting and developing audiences as well as the importance of digital communication strategies, for public participation in the digital cultural experience .Then, we will examine the usefulness of the digital environment in the evaluation of digital strategies. Our case study is the «Digital Acropolis Museum». The «Digital Acropolis Museum» is a project that was completed during the pandemic and is constantly evolving in order for the Museum to play a leading role in the domestic and global cultural development. It is an example of museum digital transformation, which led the museum to its digital age through specific actions .Moreover, we will examine the presence of the Museum on social media. We will try to outline the characteristics of the digital media audience and we will evaluate, based on statistics and data, the impact of its communication strategy. In conclusion, using scientific marketing methods SWOT & SMART we will analyze the digital communication strategy of the organization.
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές