Η συμβολή των θεματικών και ψηφιακών μουσείων στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης: το Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ με έδρα την Πάτρα υπό το πρίσμα της ανάδειξης της ιστορίας και ειδικότερα του ιστορικού και πολιτισμικού πλούτου της πόλης.

The contribution of thematic and digital museums in the promotion of cultural heritage and their connection with the local community. Case study: the Press Museum of Association of Editors of Daily Newspapers of Peloponnese Epirus and Islands based in Patras in the light of the promotion of history and in particular the historical and cultural wealth of the city. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ
 8. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ | ΜΥΛΩΝΑ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
 9. Θεματικά και ψηφιακά Μουσεία, ψηφιακά μέσα, ψηφιοποίηση, ανάδειξη τοπικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, Μουσείο Τύπου ΕΣΗΕΠΗΝ | Thematic and digital Museums, digital media, digitization, promotion of local history and cultural heritage, Press Museum Association of Editors of Daily Newspapers of the Peloponnese, Epirus and Islands (ESIEPIN)
 10. 3
 11. 51
 12. 31
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
  • Τα μουσεία έχουν αναπροσδιορίσει και αναπροσαρμόσει τον ρόλο τους τα τελευταία χρόνια καθώς δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην έκθεση και συγκέντρωση των πολιτιστικών υπηρεσιών και προϊόντων τους. Οι διαφοροποιήσεις ως προς τη θεματολογία που παρουσιάζουν, έχει προκαλέσει αρκετές αλλαγές στα σύγχρονα μουσειολογικά πρότυπα. Στην κατηγορία των ιδιαίτερων μουσείων ανήκουν τα Θεματικά Μουσεία, τα οποία έχοντας να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές της κοινωνίας ως προς την εγκαθίδρυση της τεχνολογίας, έχουν ενσωματώσει τα ψηφιακά μέσα με σκοπό την παρουσίαση των εκθεμάτων τους στο κοινό και την προστασία αυτών. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει και αξιολογεί το βαθμό που το Μουσείο Τύπου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) αξιοποιεί συστηματικά τα ψηφιακά μέσα και την ψηφιοποίηση. Η ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει το Μουσείο είναι η κατοχή ιστορικού αρχειακού υλικού και η διάθεσή του μέσω του Διαδικτύου κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας που υφίσταται. Καταγράφονται οι απόψεις των υπευθύνων του Μουσείου και του κοινού μέσω της ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης και αξιολογείται κατά πόσο συνεισφέρει το Μουσείο στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας.
  • Abstract Museums have redefined and adapted their role in recent years, as they are not limited to the exhibition and collection of their cultural services and products. The differences in the subject matter they present, has caused several changes in modern museological standards. The Thematic Museums belong to the category of special museums, which, having to face the changes of the society in terms of the establishment of technology, have integrated the digital means in order to present their exhibits to the public and to protect them. In this context, this paper examines and evaluates the extent to which the Press Museum of the Association of Editors of Daily Newspapers of the Peloponnese, Epirus and Islands (ESIEPIN) systematically utilizes digital media and digitization. The peculiarity that characterizes the Museum is the possession of historical archival material and its availability through the Internet after appropriate processing that exists. The views of the Museum's managers and the public are recorded through a qualitative and quantitative approach and it is evaluated whether the Museum contributes to the promotion of local history.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές