Η σημασία της αποδελτίωσης στην αξιοποίηση και ανάδειξη του αρχειακού υλικού στην ψηφιακή εποχή: Η μελέτη περίπτωσης του αρχιτεκτονικού περιοδικού Θέματα Χώρου + Τεχνών και η προβολή του στο Ιδρυματικό Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ (DSpace)

The significance of indexing in the use and promotion of archives in the digital era: the case study of the architectural journal Design + Art in Greece and its display in the Institutional Repository of the NTUA Library (DSpace) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΖΩΤΟΥ, ΧΑΡΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 104 σ.
 7. Κασσαβέτη, Ορσαλία-Ελένη
 8. Ζερβάκη, Αντωνία | Γκαντζιάς, Γιώργος
 9. Αρχεία | Archives | Αποδελτίωση περιοδικού | Journals' indexing | Θέματα Χώρου + Τεχνών | Design + Art in Greece | Αρχιτεκτονική | Architecture | Πρότυπο ΔΙ.Π.Α.Π | ISAD(G) | Πρότυπο Dublin Core | Dublin Core | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΜΠ | Ntua Library & Information Center | Ιδρυματικό Αποθετήριο Βιβλιοθήκης ΕΜΠ (DSpace) | Institutional Repository of the NTUA Library (DSpace)
 10. 1
 11. 39
 12. 64
 13. Περιέχει: πίνακες, φωτογραφίες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αντικείμενό της αποτελεί το ετήσιο περιοδικό Θέματα Χώρου + Τεχνών που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1970 από τον αρχιτέκτονα Ορέστη Β. Δουμάνη και η ανάγκη της αποδελτίωσής του, ώστε να διατηρηθεί για τις μελλοντικές γενιές. Προκειμένου να είναι εύκολα προσβάσιμο για το ευρύ κοινό, προτάθηκε η προβολή του μέσα από το Ιδρυματικό Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ (DSpace). Αρχικά, έγινε αναφορά στην ανάγκη διατήρησης των αρχείων και τυποποίησης μέσα από πρότυπα κωδικοποίησης σύμφωνα με τις αρχές της αρχειονομίας ώστε να αναδειχθούν στην ψηφιακή εποχή. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στη σημασία της αποδελτίωσης των περιοδικών για την ενίσχυση της φήμης και της εγκυρότητάς τους. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή ενός καταλόγου με τη χρήση του on-line θησαυρού Art & Architecture Thesaurus (Getty), κατά την οποία συντάχθηκαν ευρετήρια τίτλων, συγγραφέων και θεμάτων, για το σύνολο των άρθρων των τευχών του περιοδικού. Ακολούθησε αρχειακή περιγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ΔΙ.Π.Α.Π. πρώτα σε επίπεδο σειράς και μετά σε επίπεδο τεκμηρίου για ενδεικτικό αριθμό άρθρων. Τέλος, υλοποιήθηκε δειγματοληπτικά παραμετροποίηση των μεταδεδομένων σε ένα πρότυπο μεταδεδομένων το Dublin Core, που υποστηρίζει εσωτερικά το DSpace ώστε να γίνει η απαραίτητη αντιστοίχιση. Ο στόχος του εγχειρήματος φιλοδοξεί να αναδείξει την πολιτισμική αξία του συγκεκριμένου αρχειακού υλικού και τους τρόπους αξιοποίησής του προκειμένου να επιβιώσει για τις μελλοντικές γενιές. Η ανάγκη ενασχόλησης με τo περιοδικό Θέματα Χώρου + Τεχνών προέκυψε από το γεγονός ότι θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά περιοδικά του 20ου αιώνα, που συνδέει την αρχιτεκτονική με την τέχνη και αφορά στη νεοελληνική και διεθνή αρχιτεκτονική πραγματικότητα. Η αποδελτίωση του συγκεκριμένου περιοδικού μέσα από μια ανοιχτή βάση δεδομένων (DSpace) σε ένα αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό Ίδρυμα (ΕΜΠ) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αναγνωρισιμότητά του και προσδοκά την ενίσχυση του επιστημονικού του κύρους και την προβολή του σε ένα ευρύτερο κοινό. Η ελεύθερη πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή ενός πρόσφατα δυσεύρετου υλικού, θα δημιουργήσει μια σημαντική αρχειακή διάσταση, που θα παρέχει εύκολη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας νέες δυνατότητες ερμηνείας και αναστοχασμού του εικαστικού και αρχιτεκτονικού στερεώματος της Ελλάδας.
  • The MA thesis was conducted as a part of the MSC Cultural Organisations Management of the School of Social Sciences of the Open Hellenic University. Its objective is to index the annual journal Design + Art in Greece, first published in 1970 by the architect Orestis V. Doumanis, to be preserved for future generations. To be easily accessible to the public, it was proposed to be displayed through the Institutional Repository of the NTUA Library (DSpace ntua). Initially, the need to preserve archives and their standardization through coding standards, according to the archival principles, is highlighted in the digital era. Furthermore, the importance of indexing journals was mentioned to enhance their reputation and credibility. As part of this process, a catalog was piloted using the online Art & Architecture Thesaurus (Getty Institute), in which titles, authors, and subject headings were compiled for all articles of the journal. An archival description for an indicative number of articles was accomplished, according to ISAD, first at a series level and then at an item level. Finally, a metadata sample was configured in a Dublin Core metadata template, which DSpace internally supports. The goal was to highlight the cultural value of this archival material and how it can be used to retain it for future generations. The need to engage with the journal Design + Art in Greece arose because it is considered one of the most important architectural journals of the 20th century. It connects architecture with art and concerns the modern Greek and international architectural reality. The indexing of this journal through an open database (DSpace) in a recognized academic institution (NTUA) is an essential tool for its recognition. It expects the enhancement of its scientific prestige and visibility to a broader audience. Free access to the digital form of a recently hard-to-find material will create a critical archival dimension, which will provide easy access to anyone interested in real-time, offering new possibilities for interpretation and reflection of Greece's artistic and architectural firmament.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές