Στρατηγική Επικοινωνιακής Πολιτικής και Νέες Τεχνολογίες. Περίπτωση: Νέο Μουσείο Σπάρτης

Communication Policy Strategy and New Technologies. Following: New Sparta Museum (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μιχαλακάκη - Ξυπολιτάκου, Φωτεινή
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. Πανόπουλος, Αναστάσιος
 8. Πανόπουλος , Αναστάσιος | Κεντερελίδου, Κλειώ
 9. Επικοινωνιακή Στρατηγική | Πολιτιστικό και Ψηφιακό Μαρκετινγκ | Ψηφιακές Τεχνολογίες | New Sparta Museum
 10. 3
 11. 55
 12. 42
 13. Εκόνες, φωτογραφίες, διαγράμματα
 14. ''Πολιτιστική Επικοινωνία''/Αθανασοπούλου Α...[κ. ά.]
  • Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία σκοπός είναι η μελέτη της στρατηγικής επικοινωνιακής πολιτικής και του πολιτιστικού μάρκετινγκ από τα μουσεία με χρήση των νέων ψηφιακών μέσων, ιδιαίτερα στα μουσεία της περιφέρειας με τους περιορισμένους κρατικούς οικονομικούς πόρους. Μελέτη των μεθόδων εφαρμογής επικοινωνιακής στρατηγικής από τα μουσεία στη σύνδεσή τους με το κοινό τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό περιβάλλον. Σημαντικό στοιχείο επικοινωνίας είναι το μήνυμα με τα μοντέλα επικοινωνίας που εφαρμόζονται και τα κανάλια της μετάδοσής του. Σημαντικός είναι και ο τρόπος πρόσληψης του μηνύματος, καθώς και η αποκωδικοποίηση, ερμηνεία και κατανόησή του από το κοινό/ δέκτη του. Ο ρόλος των μουσείων σήμερα έχει αλλάξει και έχει στραφεί στην ικανοποίηση των αναγκών και προτιμήσεων του κοινού σε επίπεδο ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό. Εξ' αιτίας του ανταγωνισμού στην εποχή μας στον τομέα του πολιτισμού η επικοινωνία κοινού/μουσείου γίνεται κυρίως με τα νέα μέσα της ψηφιακής τεχνολογίας. Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα για το υπό ίδρυση Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης για να ανιχνευθούν οι ανάγκες και τάσεις του μελλοντικού κοινού του υπό ίδρυση Μουσείου, ώστε να προσπαθήσει στο μέλλον για μία σωστή επικοινωνιακή στρατηγική με σωστό μάρκετινγκ και σωστή χρήση νέων ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών, επενδύοντας στην επικοινωνία του με το κοινό για μία επένδυση στην βιωσιμότητά του και στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, προβάλλοντας την ταυτότητά του και την ταυτότητα της πόλης που θα το φιλοξενήσει.
  • In this Diploma Thesis the aim is to study the strategic communication policy and cultural marketing from museums using new digital media, especially in the museums of the region with limited state financial resources. Study of the methods of implementation of a communication strategy by the museums in their connection with the public both internally and externally. An important element of communication is the message with the communication models applied and the channels of its transmission. The way in which the message is received is also important, as well as its decoding, interpretation and understanding by its audience/ receiver. The role of museums today has changed and has turned to satisfying the needs and preferences of the public at an anthropocentric and social level. Because of the competition today in the field of culture, public/museum communication takes place mainly through the new means of digital technology. A primary research was carried out for the new Archaeological Museum of Sparta under establishment in order to detect the needs and trends of the future public of the Museum under establishment, in order to try in the future for a proper communication strategy with proper marketing and proper use of new digital media and technologies, investing in its communication with the public for an investment in its sustainability and in the economic and cultural development of the local community, highlighting its identity and the identity of the city that will host it.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές