Μουσειακή μάθηση και εμπειρία για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών

Museum learning and experience for preschool children. The case of the Archaeological Museum of Thebes. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπεκρή, Αναστασία Φεβρωνία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Γκαντζιάς, Γεώργιος
 8. Τριανταφυλλοπούλου, Αθανασία | Καγιαδάκη, Μαρία
 9. Μουσείο | ψυχαγωγία | παιδιά προσχολικής ηλικίας | μουσειακά εκθέματα | Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών | μουσειοεκπαιδευτικός
 10. 3
 11. 68
 12. 32
 13. Περιέχει: κείμενο, πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει σε θεωρητικό επίπεδο ζητήματα σχετικά με την μάθηση των παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο μουσειακό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει στον σχεδιασμό μουσειοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας (3 – 6 ετών), σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης και τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Οι σύγχρονες τάσεις της μουσειοπαιδαγωγικής οραματίζονται ένα μουσείο, μέσα στο οποίο οι επισκέπτες θα αλληλεπιδρούν με τα εκθέματα, με στόχο την ψυχαγωγία και τη μάθηση. Οι δύο μορφές εκπαίδευσης, της τυπικής και άτυπης μάθησης, με τους αντίστοιχους φορείς τους, σχολείο και μουσείο, συνεργάζονται προκειμένου να προσφέρουν μια ευχάριστη εμπειρία μάθησης στα παιδιά. Η πρόταση σχεδιασμού του μουσειοεκπαιδευτικού προγράμματος “Γνωρίζω την Αρχαία Θήβα μέσα από τα εκθέματα του μουσείου” επιδιώκει να προσεγγίσει τα μουσειακά αντικείμενα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και ερμηνευτικά εργαλεία, αποσκοπώντας να αποτελέσει αφορμή συνάντησης και συνεργασίας των εκπαιδευτικών με το μουσείο.
  • This dissertation approaches at a theoretical level issues related to the learning of primary school children in the environment of a museum. More specifically, it focuses on the design of museum – educational programs for preschool children (3 – 6 years old) according to modern pedagogical theories of learning and the current Curricula for the kindergarten. The modern trends of museum education envision a museum, in which visitors will interact with the exhibits, aiming at entertainment and learning. The two forms of education, formal and informal, with their respective institutions, school and museum cooperate to provide an enjoyable learning experience for children. The proposal for the design of the museum-educational program "I know Ancient Thebes through the exhibits of the museum" seeks to approach the museum objects of the Archaeological Museum of Thebes through modern pedagogical methods and interpretive tools, aiming to be a meeting place for collaboration between teachers and museum.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές