«Η επικοινωνιακή πολιτική των πολιτιστικών οργανισμών και η χρήση μεθόδων ευαισθητοποίησης του κοινού μέσω της ανάπτυξης δράσεων πολιτισμού: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών»

«The communication policy of cultural organizations and the use of public awareness methods through the development of cultural activities: The case of the Library of the Academy of Athens» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΛΑΒΡΑΝΟΣ, Χαρίλαος
 8. Πολιτισμός | Επικοινωνία | Μοντέλο Επικοινωνίας | Βιβλιοθήκες | Ακαδημία Αθηνών
 9. 1
 10. 26
 11. 54
 12. πίνακες, σχήματα, διαγράμματα
  • Οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που σημειώνονται εδώ και δεκαετίες στον δυτικό κόσμο οδήγησαν στην ίδρυση πολιτισμικών οργανισμών όπως μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες με πρότυπα οργανωτικά και διαχειριστικά όμοια με αυτά των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα για τις βιβλιοθήκες του σήμερα δεν επικρατεί η αντίληψη ότι αυτές είναι μόνο φύλακες βιβλίων αλλά ότι αποτελούν πλέον πολυδιάστατους οργανισμούς που σκοπό έχουν την παροχή πληροφοριών τη δημιουργία κοινοτήτων και ομάδων, την επιδίωξη πολιτιστικών δράσεων που με την κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική και τις ανάλογες σύγχρονες μεθόδους ευαισθητοποίησης κοινού μπορούν να ανήκουν στους πολιτιστικούς οργανισμούς του σήμερα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη θεωριών σχετικά με την επικοινωνιακή πολιτική των βιβλιοθηκών του σήμερα και των μεθόδων που έχουν στη διάθεση τους για την ευαισθητοποίηση και προσέλκυση του κοινού. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η επισκόπηση της ξενόγλωσσης και της ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας, μέσα από βιβλία, άρθρα κ.α. που αφορούν την επικοινωνιακή στρατηγική των βιβλιοθηκών. Η περίπτωση μελέτης που επιλέχθηκε ως προς την επικοινωνιακή της πολιτική είναι η βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη είναι μια ειδική ερευνητική βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει στις συλλογές της υλικό από όλα τα θεματικά πεδία της επιστήμης. Επίσης, είναι μια βιβλιοθήκη η οποία έχει στην κατοχή της ιστορικά τεκμήρια του έθνους και παράλληλα στηρίζει όλη τη σύγχρονη βιβλιογραφία για τους σκοπούς της έρευνας. Τέλος, δραστηριοποιείται πολιτιστικά μέσα από δράσεις πολιτισμού όπως οι ξεναγήσεις σε ομάδες επισκεπτών καθώς και μέσα από εκθέσεις των θησαυρών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φετινή έκθεση που διοργανώνει η βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Ελευθερίας Αφηγήσεις. Η Ακαδημία Αθηνών τιμά το 1821» Οι πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνιακή της πολιτική αντλήθηκαν μέσω ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της δομημένης συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε με την προϊσταμένη διεύθυνσης κα. Ειρήνη Τσούρη καθώς και μέσω ποσοτικής έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου προς τους χρήστες της βιβλιοθήκης. Μέσα από τη μελέτη της συγκεκριμένης περίπτωσης παρουσιάζονται αναλυτικά οι τρόποι επικοινωνίας της βιβλιοθήκης προς τους χρήστες της. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δύο ερευνών και διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης σχετικά με την επικοινωνιακή στρατηγική που εφαρμόζει η βιβλιοθήκη της Α.Α.
  • The social and political changes that have taken place for decades in the western world have led to the establishment of cultural organizations such as museums, theaters, and libraries with organizational and management standards like those of private companies. Βut that they are now multi-dimensional organizations that aim to provide information, the creation of communities and groups, the pursuit of cultural activities that with the appropriate communication strategy and the corresponding modern methods of public awareness belong to the cultural organizations of today. The purpose of this dissertation is to study theories related to the communication policy of today's libraries and the methods available to them to raise awareness and attract the public. The methodology that was followed was the review of the foreign language and the Greek language bibliography through books, articles, etc. concerning the communication strategy of libraries. The case study that was chosen in terms of its communication policy is the library of the Academy of Athens due to its uniqueness. This library is a special research library that includes in its collection material from all thematic fields of science. It is also a library that holds in its possession the historical evidence of the nation and at the same time supports all modern literature for research purposes. Finally, it is culturally active through cultural activities such as guided tours of groups of visitors as well as through exhibitions of its treasures. A typical example is this year's exhibition organized by the library of the Academy of Athens entitled " Freedom Stories. The Academy of Athens honors in 1821 ". Irini Tsouri as well as thorough quantitative research was carried out using a questionnaire to the users of the library. Through the study of this case, the ways of communication of the book sports to its users are presented in detail. Also, the results of the two types of research are evaluated and suggestions for improvement are formulated regarding the communication strategy applied by the library of A.A.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.