Πολιτιστική πολιτική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η περίπτωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας της Περιφέρειας Αττικής.

Cultural policy in local government: The case of the Municipality of Agia Varvara, Region of Attica. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αναπλιώτη, Κανέλλα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. Τριανταφυλλοπούλου, Αθανασία
 8. Καγιαδάκη, Μαρία | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Πολιτιστικοί οργανισμοί | Πολιτιστική πολιτική ΟΤΑ | Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων | Πολιτιστικό κεφάλαιο | Δήμος Αγίας Βαρβάρας
 10. 2
 11. 25
 12. 50
 13. Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
 14. Γλύτση, Ε. & Κορρές, Γ. (2002). Οικονομία του Πολιτισμού. Τόμος Β. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Η σημασία της πολιτιστικής πολιτικής σήμερα αναδεικνύεται και υπογραμμίζεται όλο και περισσότερο: σε συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας, φόβου και κοινωνικής αποστασιοποίησης, ο ρόλος της τέχνης είναι καταλυτικός, καθώς εφοδιάζει τον άνθρωπο με ενσυναίσθηση, προσφέρει εναύσματα σκέψης, διαμορφώνει ήθος και ωθεί στη δημιουργία. Η ενασχόληση των πολιτών με τις τέχνες βελτιώνει το πολιτιστικό επίπεδο και έχει θετική επίδραση στο συνολικό κοινωνικό αλλά ακόμη και οικονομικό γίγνεσθαι της περιοχής. Ως εκ τούτου, η ίδρυση και λειτουργία διοικητικών ενοτήτων με αντικείμενο τον πολιτισμό στους δήμους λειτουργεί ως ένας μηχανισμός κατάργησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της αναπαραγωγής στερεοτύπων. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, η λειτουργία των πολιτιστικών τμημάτων ισχυροποιεί τους κοινωνικούς δεσμούς των δημοτών και προσφέρει γνωστικά και ψυχικά εφόδια. Η παρούσα έρευνα προβαίνει σε μελέτη περίπτωσης και συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, έχοντας ως στόχο να καταδείξει το κατά πόσο η ενεργή πολιτιστική πολιτική του Δήμου βρίσκει τη θετική ανταπόκριση των πολιτών, να καταγράψει τα αντιλαμβανόμενα οφέλη σε όρους κοινωνικού, πολιτιστικού και μορφωτικού κεφαλαίου και να επισημάνει τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των δημοτών για το πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης. Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το πόσο σημαντικό είναι το έργο των πολιτιστικών φορέων σε όλα τα επίπεδα: στο κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, στο μορφωτικό επίπεδο, στην βελτίωση της εικόνας του δήμου, στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Επίσης, διαπιστώνεται ότι εντοπίζονται ορισμένα προβλήματα αναφορικά με την επικοινωνία των πολιτιστικών δράσεων, ενώ καταγράφεται ότι το πολιτιστικό έργο βρίσκει την αποδοχή των πολιτών.
  • The importance of cultural policy today is increasingly highlighted and emphasized: in conditions of increased uncertainty, fear and social distancing, the role of art is catalytic, as it equips people with empathy, offers triggers for thought, shapes ethics and encourages creativity. The involvement of citizens in the arts improves the cultural level and has a positive impact on the overall social and even economic life of the region. Therefore, the establishment and operation of administrative units for culture in municipalities acts as a mechanism for eliminating social exclusion and the reproduction of stereotypes. At the same time, the operation of cultural sections strengthens the social ties of the inhabitants and provides cognitive and psychological resources. The present research is a case study, specifically in the Municipality of Agia Varvara, aiming to demonstrate whether the active cultural policy of the Municipality is well received by the citizens, to record the perceived benefits in terms of social, cultural and educational capital and to highlight the concerns and suggestions of the citizens regarding the cultural life of the city. The survey shows that citizens recognise the importance of the work of cultural institutions at all levels: in terms of social and cultural capital, education, improving the image of the municipality and improving the quality of life. It is also noted that there are certain problems with regard to the communication of cultural activities, and that cultural work is accepted by citizens.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές