Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών από τους πολιτιστικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το κοινό τους: on demand και live streaming συναυλίες την περίοδο της πανδημίας

The utilization of Information and Communications Technology methods used by cultural organisations as a channel of communication with their audience: on demand and live streaming concerts during the pandemic (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χατζάκη, Ιωάννα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Ψαρρού, Μαρία
 8. Ψαρρού, Μαρία | Τσακηρίδη, Όλγα
 9. Πολιτιστικοί οργανισμοί | Cultural organizations | Ψηφιακές μεταδόσεις | streaming | ΤΠΕ | ICT | Πανδημία | Pandemic | Εθνική Λυρική Σκηνή | National Opera | Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης | Thessaloniki Concert Hall
 10. 2
 11. 28
 12. 66
 13. Περιέχει: πίνακες, φωτογραφίες
 14. Γκαντζιάς, Γ. (2015). Πολιτιστική πολιτική, Διαχείριση, Διοίκηση και Γενικό Δημόσιο Συμφέρον
  • Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τους πολιτιστικούς οργανισμούς ως μέσο μάρκετινγκ στο πλαίσιο της διατήρησης της επαφής και της επικοινωνίας με το κοινό τους, στις στρατηγικές της ψηφιακής επικοινωνίας των πολιτιστικών οργανισμών την περίοδο της πανδημίας καθώς και στο ρόλο και τη σημασία της ψηφιακής μετάδοσης streaming (on demand και live streaming) συναυλιών στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας των πολιτιστικών οργανισμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ως αντικείμενο μελέτης επιλέχθηκαν δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους πολιτιστικούς οργανισμούς παραστατικών τεχνών της Ελλάδας, η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί επιλέχθηκαν λόγω της πλούσιας πολιτιστικής τους δράσης μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του streaming κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Από τις μελέτες περίπτωσης προκύπτουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ όσον αφορά την επικοινωνιακή τους πολιτική στο ψηφιακό περιβάλλον και τις ψηφιακές μεταδόσεις (on demand και live streaming) συναυλιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η έρευνα προσεγγίστηκε ποιοτικά, με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις αναλύθηκαν με την τεχνική της θεματικής ανάλυσης και προέκυψαν τέσσερις θεματικοί άξονες που αφορούν: α. Τους τρόπους διαχείρισης και αξιοποίησης της ψηφιακής μετάδοσης. β. Τη συμβολή ψηφιακής μετάδοσης στην διατήρηση- ανάπτυξη κοινού και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας. γ. Τις προοπτικές στην μετά covid εποχή και δ. Την αξιολόγηση κοινού σε σχέση με τη δια ζώσης εμπειρία. Στην έρευνα συμμετείχαν δύο εκπρόσωποι-υπεύθυνοι του τομέα marketing στους πολιτιστικούς οργανισμούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της ποιοτικής προσέγγισης και διεξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με τις ψηφιακές μεταδόσεις streaming (on demand και live streaming) συναυλιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά το πέρας αυτής.
  • The present study aims to examine the ways in which cultural organizations used digital broadcasting to attract and maintain the communication with their audience, the methods of digital communication that have been developed by the organisations, as well as the contribution and the evaluation of the digital streaming (on demand and live streaming) of concerts/plays, by the public, during the pandemic period. Two of the most recognised cultural institutions have been selected as a subject of this study, the National Opera and the Concert Hall of Thessaloniki. Those organisations were preferred, due to their intense cultural activity of digital streaming during the pandemic. The case studies have demonstrated evidence and information regarding the evaluation of ICT as a channel of communication in the digital world and the digital streaming (on demand and live) during the pandemic. Qualitative research was conducted using semi-structured interviews which were analysed using the technique of thematic analysis. In total four themes emerged which are: 1) Ways of managing and utilizing digital broadcasting 2) Contribution of digital broadcasting to the maintenance-development of the audience and ensuring sustainability 3) Perspectives in the post-covid era 4) Audience evaluation in relation to live concert The research involved two employees of the marketing sector in the cultural organizations of the Thessaloniki Concert Hall and the National Opera. The results of the qualitive research are being presented and evaluated and conclusions are drawn on the digital streaming, live and/or on demand of the concerts during and after the pandemic period.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.