Διοίκηση και ανάπτυξη στρατηγικής στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα.

Management and strategy development in the modern digital environment. Case study the Municipal Gallery of Larissa, Museum K.I. Katsigra. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πιτσιάκου, Ανδρονίκη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Κουτσομπίνας, Θεόδωρος
 8. Κουτσομπίνας , Θεόδωρος | Αστρουλάκης, Νικόλαος
 9. πολιτιστικοί οργανισμοί | στρατηγική | ψηφιοποίηση | Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας | προκλήσεις | μουσείο | πανδημία
 10. 1
 11. 6
 12. 38
 13. Περιέχει πίνακες και φωτογραφίες
 14. Γκαντζιάς, Γ. κ. (2011). Οικονομία του Πολιτισμού, Πολιτιστική Οικονομία και Χορηγίες: Οικονομική Διαχείριση και Ανάπτυξη Πολιτισμικών Μονάδων. Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Ως διαχειριστές πολιτιστικού υλικού, τα μουσεία διαχρονικά καλούνταν να διαχειριστούν την πρόσβαση και τη χρήση των συλλογών τους, αλλά η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει ριζικά τα πρότυπα πολιτιστικής κατανάλωσης και παραγωγής, υποχρεώνοντας τα μουσεία να ξανασκεφτούν πώς σχετίζονται με το κοινό τους ως χρήστες πολιτιστικού περιεχομένου. Για παράδειγμα, οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν στα μουσεία να επιτύχουν σταδιακή αύξηση της πρόσβασης και της επαναχρησιμοποίησης των συλλογών τους ενώ παράλληλα να διευρύνουν τις σχέσεις τους με ενδιαφερόμενα μέρη. Η πανδημία, που αδιαμφισβήτητα λειτούργησε ως μια δύναμη επιτάχυνσης για την υιοθέτηση ψηφιακών στρατηγικών εκ μέρους των πολιτιστικών οργανισμών, αποτελεί ένα σημείο καμπής για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης στρατηγικών που σχετίζονται με το ψηφιακό περιβάλλον στον πολιτιστικό οργανισμό της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας. Για την πραγμάτωση της έρευνας αξιοποιήθηκε η μεικτή στρατηγική έρευνας, με συνδυασμό της ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου κατά τις οποίες διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε επισκέπτες (Ν=7) και πραγματοποιήθηκαν εις βάθος συνεντεύξεις (Ν=6) σε άτομα που κατέχουν διοικητικές θέσεις στο μουσείο και σε συνδεόμενα πρόσωπα με το μουσείο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πανδημία αποτέλεσε εφαλτήριο για την ανάπτυξη της ψηφιακής στρατηγικής του μουσείου το οποίο ως ευρύτερο στόχο θέτει την προβολή της συλλογής του και τη διασύνδεση με την κοινωνία και το κοινό. Ως βασικά εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης τέθηκαν οι χρηματοδοτικοί πόροι, οι ελλείψεις σε αριθμό εργαζομένων αλλά και οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η πλειοψηφία των συνδεόμενων με το μουσείο μερών δήλωσε ότι η ψηφιακή στρατηγική του μουσείου βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση αλλά απαιτούνται επιπρόσθετες ενέργειες όπως η καλύτερη ανταπόκριση με τις ανάγκες της κοινωνίας. Τέλος οι περισσότεροι επισκέπτες αξιολόγησαν θετικά την ψηφιακή παρουσία του μουσείου ενώ παρέθεσαν και προτάσεις βελτίωσης.
  • Museums have long been called upon to manage the access and use of their collections, but the digital revolution is radically changing the patterns of cultural consumption and production, forcing museums to rethink how they relate to their audience as users of cultural content. For example, digital technologies have the potential to enable museums to gradually increase access to and reuse their collections while expanding their relationships with stakeholders. The pandemic that has undoubtedly acted as an accelerating force for the adoption of digital strategies by cultural organizations is a turning point for all of humanity. The purpose of this study is to investigate the development of strategies related to the digital environment in the cultural organization of the Municipal Gallery of Larissa. The mixed research strategy was used to carry out the research, combining the quantitative and qualitative method in which questionnaires were distributed to visitors (N = 7) and in-depth interviews were conducted (N = 6) to people who hold administrative positions in the museum and in persons associated with the museum. The results of the research showed that the pandemic was a springboard for the development of the museum's digital strategy, which as a broader goal sets the promotion of its collection and the connection with the society and the public. The main obstacles in this development process were the financial resources, the shortages in number of employees but also the shortages in specialized personnel. The majority of museum-affiliated parties stated that the museum's digital strategy is in the right direction, but additional actions are needed such as better response to the needs of society. Finally, most visitors positively evaluated the digital presence of the museum and gave suggestions for improvement.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές