«Πολιτιστική διαχείριση, επικοινωνία και ψηφιακός μετασχηματισμός πινακοθηκών και η συμβολή τους στην πολιτιστική ανάπτυξη: Η περίπτωση του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ»

Cultural management, communication, and galleries’digital transformation and their contribution in cultural development: The case of Tellogleio Art foundation Aristotle University of Thessaloniki (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΛΛΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 19 Οκτωβρίου 2021 [2021-10-19]
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΑΡΤΑΒΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Πολιτιστική διαχείριση, ψηφιοποίηση, Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ, πινακοθήκες, πολιτιστική ανάπτυξη, πολιτισμική επικοινωνία.
 10. 1
 11. 21
 12. 42
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
  • Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της επικοινωνιακής πολιτικής και του ψηφιακού μετασχηματισμού του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ μέσα από την εξέταση των ψηφιακών μέσων προβολής και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί και οι τρόποι πολιτιστικής διαχείρισης που αξιοποιεί ώστε να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητά του. Απώτερος στόχος είναι η εξέταση της συμβολής της ορθής πολιτιστικής διαχείρισης στην πολιτιστική ανάπτυξη. Η μεθοδολογία της έρευνας είναι η μελέτη περίπτωσης με την χρήση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων με εργαλείο διεξαγωγής τη συνέντευξη. Η έρευνα διαθέτει ποιοτικά χαρακτηριστικά και η μέθοδος ανάλυσης ήταν η θεματική. Ο επιλεγμένος οργανισμός είναι το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ το οποίο διαθέτει εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εμπορικό χαρακτήρα. Τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, ψηφιοποίησης και εκσυγχρονισμού με την χρήση ψηφιακών εργαλείων μάρκετινγκ και ψηφιακών τεχνολογικών μέσων. Εφαρμόζει ποικίλες πολιτικές ψηφιακού μετασχηματισμού, ενημερωμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονες πρακτικές προσέγγισης υποψήφιου κοινού με τη διοργάνωση δράσεων ψηφιακών και μη και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το Τελλόγλειο διαθέτει ενημερωμένη ιστοσελίδα, ενεργά κοινωνικά μέσα δικτύωσης, εφαρμόζει σύγχρονες εργαλεία μάρκετινγκ με τη χρήση ενημερωτικών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ψηφιακού χάρτη, διαδικτυακών ψηφιακών ξεναγήσεων, έχοντας ως γνώμονα την ποιότητα, τη θετική εμπειρία χρηστών. Οι ψηφιακές δράσεις του έχουν οδηγήσει σε αύξηση της επισκεψιμότητας και της επαφής του κοινού με το μουσείο και τις δράσεις του. Η χρήση εργαλείων όπως ο ψηφιακός πλοηγός επιτρέπει την προσέγγιση νέου κοινού και σε άλλα μέρη της Ελλάδος εκτός της Θεσσαλονίκης. Το παράδειγμα του Τελλόγλειου οδηγεί στο συμπέρασμα πως η χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων σε συνδυασμό με την επικοινωνιακή πολιτική και την χρήση ψηφιακών εργαλείων μάρκετινγκ μπορεί να προσελκύσει εναλλακτικές ομάδες κοινού στους πολιτιστικούς οργανισμούς και δη στις πινακοθήκες προσφέροντάς του μοναδικές εμπειρίες και βιώματα. Πολιτιστικοί οργανισμοί όπως το Τελλόγλειο με προσαρμογή στο σύγχρονο τρόπο ζωής, στις κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές, έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν τον πολιτισμό με νέους και πρωτοφανείς μέχρι σήμερα τρόπους.
  • The purpose of this thesis is to examine the communication policy and the digital transformation of the Tellogleio Institute of Arts of Aristotele University of Thessaloniki through the examination of the digital media and communication that it uses and the ways of cultural management that it utilizes in order to increase its recognizability and traffic. The ultimate goal is to examine the contribution of sound cultural management to cultural development. The research methodology is the case study with the use of primary and secondary data with the interview as a tool. The research has qualitative characteristics and the method of analysis was the thematic qualitative analysis. The selected organization is the Tellogleio Institute of Arts of Aristotele University of Thessaloniki which has an educational, social and commercial character. In recent years it has shown significant results in the integration of new technologies, digitization and modernization with the use of digital marketing tools and digital technological means. It implements a variety of digital transformation policies, up-to-date and uses specialized human resources, modern practices of approaching alternative groups of audience by organizing actions of digital, non-digital, and educational programs. Tellogleio has an updated website, active social media, applies modern marketing tools use newsletters, a digital map, online digital tours, with the goal of quality and positive user experience. Its digital activities have led to an increase in the number of visitors and the contact of the public with the museum and its activities. The use of tools such as the digital navigator allows new audiences to reach other parts of Greece besides Thessaloniki. The example of Tellogleio leads to the conclusion that the use of modern digital media in combination with communication policy and the use of digital marketing tools can attract alternative groups of audiences in cultural organizations and especially in galleries, offering unique experiences. Cultural organizations such as Tellogleio, adapting to the modern way of life, to social and technological changes, have the opportunity to promote culture in new and unprecedented ways..
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές