Επικοινωνιακή πολιτική και διαχείριση των Δημοτικών πολιτιστικών οργανισμών σε περίοδο κρίσης: Παρουσίαση συγκριτικής μελέτης στην Ελλάδα.

communication policy and management of municipal cultural organizations in a period of crisis: Presentation of a comparative study in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Θεοδωρίδου, Μαρία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. Μυλωνά, Ιφιγένεια
 8. Συλαίου, Στέλλα | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Επικοινωνιακή πολιτική και Communication policy | πολιτιστικές δραστηριότητες και cultural activities | δημοτικοί πολιτιστικοί φορείς και municipal cultural institutions | κρίση και crisis | προσέλκυση κοινού και attracting audience | εναλλακτικές δραστηριότητες και alternative activities
 10. 1
 11. 46
 12. 45
 13. Περιέχει διαγράμματα.
  • Στη σύγχρονη εποχή ο πολιτισμός είναι μια έννοια πολυδιάστατη, που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων άμεσα συνυφασμένων με την ατομική και την κοινωνική ζωή. Ο πολιτισμός καλύπτει τις συλλογικές ανθρώπινες συμπεριφορές και λειτουργεί ως μέρος της συλλογικής μνήμης των κοινωνικών ομάδων. Οι δήμοι στην Ελλάδα, προσπαθούν να ενισχύσουν και να αναπτύξουν την επαφή του κοινού τους με τα πολιτιστικά δρώμενα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των Δημοτικών υπαλλήλων της Ελλάδας για την επικοινωνιακή πολιτική και την διαχείριση των δημοτικών πολιτιστικών οργανισμών σε περιόδους κρίσης καθώς και η καταγραφή του αντίκτυπου που έχουν η επικοινωνιακή πολιτική και η διαχείριση των δημοτικών πολιτιστικών οργανισμών. Η έρευνα ακολούθησε την ποσοτική μέθοδο με τη χρήση ερωτηματολογίου. Στην έρευνα συμμετείχαν 121 υπάλληλοι δήμων της Ελλάδας. Από την έρευνα προέκυψε πως η οικονομική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα δεν άφησε ανεπηρέαστους ούτε τους δήμους και τις δραστηριότητες τους. Παράλληλα κατέστησαν φανερές οι δυνατότητες που έχει η επικοινωνιακή πολιτική στην προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς επίσης και ο τρόπος που επιδρά η διαχείριση των δημοτικών πολιτιστικών οργανισμών σε αυτές.
  • In recent times, civilization has become a multidimensional concept, which encompasses a wide range of activities that are intertwined with individual and social life. Civilization refers to collective human behavior and functions as part of the collective memory of social groups. Greek municipalities attempt to reinforce and develop contact between their audience and cultural activities. The purpose of this thesis is to investigate the views of Greek municipal officials on communication policy and management of municipal cultural organizations in times of crisis, and to record the impact of communication policy and management of municipal cultural organizations. The research followed the quantitative method using a questionnaire. The survey involved 121 municipal employees in Greece. The research showed that the economic crisis faced by the country did not leave unaffected even the municipalities and their activities. At the same time, the possibilities of the communication policy in the promotion of cultural events were seen, as well as the way in which the management of the municipal cultural organizations influences them.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.