Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση κρίσεων στους πολιτιστικούς οργανισμούς κατά την περίοδο μετά την πανδημία COVID-19. Η περίπτωση του Μουσείου Μπενάκη

The role of leadership in crisis management in cultural organizations during the period after the COVID-19 pandemic. The case of the Benaki Museum (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαντέ, Μαρία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Δεκούλου, Παρασκευή
 8. Τσουρβάκας, Γεώργιος | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Ηγεσία | Leadership | διαχείριση κρίσης | crisis management | ψηφιακός μετασχηματισμός | digital transformation | ψηφιακός χώρος | digital space | βιωσιμότητα | sustainability
 10. 1
 11. 41
 12. 47
 13. πίνακες
  • Η παρούσα εργασία μελετά τον ρόλο της ηγεσίας στη διαχείριση κρίσεων στους πολιτιστικούς οργανισμούς κατά την περίοδο και μετά την πανδημία COVID-19. Σαν μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το Μουσείο Μπενάκη. Διαπιστώθηκε ότι οι αρμόδιοι διαχείρισης του Μουσείου Μπενάκη κατά την πανδημία έδωσαν έμφαση στον ψηφιακό χώρο, όπως τα περισσότερα μουσεία του κόσμου. Ισχυροποίησαν την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εισήγαγαν την εικονική περιήγηση, την ηλεκτρονική αγορά, τα βίντεο, όπως και εκπαιδευτικά προγράμματα που προωθούν τη συμμετοχή του κοινού, διαδικτυακές συζητήσεις και εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα να προσεγγίσουν το κοινό του εξωτερικού και τη νεολαία, που παραδοσιακά δεν επισκέπτονταν τα μουσεία. Θεωρούν ότι με τις ενέργειες τους αυτές το κοινό θα δεσμευτεί με τον οργανισμό γιατί έχει αποκτήσει νοοτροπία χρήσης του διαδικτύου και γιατί με τον ανατροφοδοτικό χαρακτήρα των τεχνολογικών μέσων το μουσείο μαθαίνει τις ανάγκες του και τις ικανοποιεί. Τα εμπόδια που αντιμετώπισαν οι αρμόδιοι διαχείρισης του Μουσείου Μπενάκη κατά την εφαρμογή των νέων ψηφιακών τους δράσεων ήταν η δυσκολία προσαρμογής του προσωπικού στην εξ αποστάσεως εργασία και στην εκπαίδευση τους στα μέτρα υγιεινής, όπως και η ανεπαρκής γνώση για τη χρήση των Η/Υ, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν κυρίως με την επιμόρφωση.
  • The present project investigates the role of leadership in crisis management in cultural organizations during and after the COVID-19 pandemic era. The Benaki Museum has been selected as a case study. It was found that the higher management of the Benaki Museum during the pandemic period focused on the museum’s digital presence as the majority of museums at global level. They have strengthened their social media presence, introduced virtual browsing, online shopping, videos, as well as educational programs that promote public participation, online discussions and events, thus they managed to reach out foreign audiences and young people, who traditionally did not visit museums. They believe that with these actions visitor commitment to the organization can be strengthened, as a mentality of Internet use has been established and also, the feedback acquired with the use of new technologies, enables museums indicate and satisfy visitor needs. The obstacles faced by the managers of the Benaki Museum during the implementation of their innovative digital actions, are related with the familiarization of the staff members with teleworking methods, their training on hygiene measures and their limited computer literacy.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.