Ο ρόλος του πολιτιστικού τουρισμού και η σχέση του με την ανάπτυξη του πολιτιστικού αποθέματος. Μελέτη περίπτωσης :πολιτιστικοί δημιουργοί στην πόλη της Πάτρας

The role of cultural tourism in the development and promotion of cultural stock. Case study: cultural creators in the city of Patra (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κάλλη, Ιωάννα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Κουτσομπίνας, Θεόδωρος
 8. πολιτιστικός τουρισμός | πολιτιστική κληρονομιά | Πάτρα
 9. 10
 10. 13
 11. 25
 12. 0
  • H παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μια από τις πολλές μορφές του εναλλακτικού τουρισμού, και συγκεκριμένα του πολιτισμικού τουρισμού. Το είδος αυτό έχει ιδιαίτερα μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στις περισσότερες ελληνικές περιοχές, λόγω της πλούσιας ιστορίας της χώρας, από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα. Στην εργασία αυτή, θα μελετηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτιστικού τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς για μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, την Πάτρα. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας, ξεκινάει με μια σύντομη παρουσίαση του πολιτιστικού τουρισμού ως μορφή εναλλακτικού τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έπειτα, γίνεται μια βαθύτερη επισκόπηση του πολιτιστικού προϊόντος της Πάτρας και του τουρισμού που συγκεντρώνεται για λόγους πολιτιστικών ενδιαφερόντων, ενώ στο κλείσιμο του θεωρητικού μέρους αναφέρονται και άλλες μορφές του εναλλακτικού τουρισμού, κάποιες από τις οποίες συνδέονται με τον πολιτιστικό τουρισμό. Στο ερευνητικό μέρος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας ποιοτικής έρευνας, στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι – πολιτιστικοί δημιουργοί με ενεργό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Διερευνάται η προσωπική αντίληψη των ερωτηθέντων τόσο για το πολιτιστικό προϊόν της Πάτρας, όσο και για τα στοιχεία που θεωρούν σημαντικά σχετικά με την πολιτιστική κοινότητα στην πόλη. Οι ερωτηθέντες εκθέτουν τις απόψεις τους για την αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τους πολιτιστικούς οργανισμούς καθώς και το ευρύ φάσμα δράσεων που σχετίζεται με το πολύπλευρο πολιτιστικό προϊόν της περιοχής. Στην έρευνα παρουσιάζονται απόψεις των ερωτηθέντων που αφορούν στην ύπαρξή και στην λειτουργία των πολιτιστικών συλλόγων, στην συμμετοχή του κόσμου και ιδιαίτερα της νέας γενιάς καθώς και σημεία στα οποία οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης και βελτίωσης του πολιτιστικού προϊόντος. Η έρευνα καταδεικνύει ότι εξαιτίας της δυναμικής της περιοχής, αλλά και μιας τυπικής συμμετοχής του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα με ένα χαρακτήρα περισσότερο καταναλωτικό παρά δημιουργικό, υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές για την ανάπτυξη τόσο του παραδοσιακού όσο και του εναλλακτικού πολιτιστικού τουρισμού.
  • The present work has as its object one of the many forms of alternative tourism, and in particular of cultural tourism. This species has particularly great growth prospects in most Greek areas, due to the rich history of the country, from ancient times until today. The paper will study the interaction between cultural tourism and cultural heritage for one of the largest cities in Greece, Patras. The theoretical part of the work begins with a brief presentation of cultural tourism as a form of alternative tourism and cultural heritage. Then, there is a deeper overview of the cultural product of Patras and tourism that is collected for reasons of cultural interests, while at the end of the theoretical part other forms of alternative tourism are mentioned, some of which are related to cultural tourism. In the research part, the results of a qualitative research are presented, in which people with an active role in the cultural life of the city participated. The personal perception of the respondents is investigated both for the cultural product of Patras, as well as for the elements that they consider important about the cultural community in the city. Respondents express their views on the interaction of people with cultural organizations as well as the wide range of actions related to the multifaceted cultural product of the region. The research presents views of the respondents regarding the existence and operation of cultural associations, the participation of the world and especially the new generation as well as points where the respondents believe that there is room for development and improvement of the cultural product. The research shows that due to the dynamics of the region, but also a typical participation of the public in cultural events with a more consuming than creative character, there are excellent prospects for the development of both traditional and alternative cultural tourism.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.