«Η συνεισφορά των ΠΟ στη διαμόρφωση της ψηφιακής συμπεριφοράς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων παιδιών και εφήβων» Μελέτες περίπτωσης: Αριάδνη - SaferInternet4Kids.gr - Ο GDPR και οι 40 κλέφτες

"The contribution of POs in shaping digital behavior for the protection of the personal data of children and adolescents" Case studies: Ariadni - SaferInternet4Kids.gr - The GDPR and the 40 thieves (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βασιλοπούλου, Βασιλική
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. Παπούλιας, Ευάγγελος
 8. Παπούλιας, Ευάγγελος | Αλεξόπουλος, Γεώργιος
 9. Ψηφιακός μετασχηματισμός | προσωπικά δεδομένα | ΓΚΠΔ | κίνδυνοι του διαδικτύου
 10. 6
 11. 23
 12. 2
 13. Περιέχει: εικόνες, βίντεο, πινάκες
 14. Αθανασόπουλου Α. (2002) Πολιτιστικό Πλαίσιο, τόμος Β, Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων, Πάτρα: ΕΑΠ
  • Στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο οι ανήλικοι αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο από πολύ μικρή ηλικία. Με την αναγκαστική συνθήκη της ψηφιακής εκπαίδευσης λόγω πανδημίας και εγκλεισμού, τα παιδιά κλήθηκαν εσπευσμένα να αποκτήσουν τα μέσα και τις "ελάχιστες" γνώσεις για συμμετοχή στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το σερφάρισμα πλέον γίνεται αναπόφευκτο, όπως αναπόφευκτες είναι και οι προκλήσεις με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπος ο ανήλικος, καθώς η καθημερινότητά του αλλάζει άρδην και προσαρμόζεται στην νέα πραγματικότητα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ψηφιακές δραστηριότητες να υπερκαλύπτουν και να διαμορφώνουν τον ελεύθερό του χρόνο. Το διαδίκτυο αφενός μας δίνει νέες δυνατότητες καταγραφής, αποθήκευσης, προώθησης και διάσωσης αρχείων και δεδομένων και παράλληλα προωθεί νέες μορφές έκφρασης και τέχνης. Οι αποστάσεις εκμηδενίζονται, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνονται οι δυνατότητες μετάδοσης απόψεων, γνώσεων, συναισθημάτων κλπ. ενισχύοντας τον πλουραλισμό σε όλους τους τομείς ακόμα και στον πολιτισμό, δημιουργώντας όμως παράλληλα επιπρόσθετους κινδύνους. Στο νέο πλαίσιο που δημιουργείται είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν τα κατάλληλα μέσα και οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την ενημέρωση και την προστασία όλων, καθώς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλεχθούν με πολλούς και διάφορους τρόπους. Η χώρα μας υστερεί στην ψηφιακή εκπαίδευση των πολιτών της με αποτέλεσμα γονείς και εκπαιδευτικοί να αδυνατούν να ενημερώσουν παιδιά και εφήβους για αυτούς τους κινδύνους, ενώ θα έπρεπε όλοι να γνωρίζουν τα στοιχειώδη για τη λειτουργία του διαδικτύου, την προστασία τους και τους κανόνες συμπεριφοράς. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο, μπορούν να συμβάλουν στην ψηφιακή εκπαίδευση των πολιτών με τη δημιουργία δράσεων που θα ενημερώσουν και θα εκπαιδεύσουν για την βέλτιστη χρήση του διαδικτύου, ώστε οι χρήστες των ηλεκτρονικών μέσων και του διαδικτύου να μην εκτίθενται χωρίς προστασία και ενημέρωση στους πολλαπλούς κινδύνους.
  • In the modern digital world, minors have access to the internet from a very young age. Under the compulsory condition of digital education due to pandemic and inclusion, children were rushed to acquire the means and develop the "minimum" knowledge required to participate in the educational community. Internet browsing is now inevitable, as the challenges that the minor will face, as their daily life changes drastically and adapts to the new reality with social media and digital activities overshadowing and shaping their free time. The internet provides new possibilities for recording, storing, promoting, and saving files and data, as alongside promotes new forms of expression and art. Distances are shrunk, while at the same time the possibilities of communicating views, knowledge, feelings, etc. are expanded, improving pluralism in all fields, as well in culture, but also creating additional risks, at the same time. In the new framework that is created, it is necessary to formulate the appropriate means and the mechanisms for informing and protecting everyone, as personal data can be collected in many different ways. Our country lags behind in the digital education of its citizens, with the result that parents, and teachers are unable to support children and adolescents about these risks, while everyone should acquire the basics skills of internet operation, their protection and the behavioural rules. By promoting their educational and social role, the cultural organizations can contribute to the digital education of citizens by producing activities that will advise and educate about the optimal use of the internet, so that the users of electronic media and the internet in general, are not exposed without protection and awareness of the multiple risks.
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές