Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση της Μικρασιατικής Σωκιαλίδικης Αποκριάς στα Κύργια Δράμας.

Intangible cultural heritage and local development. The case of the Carnival of the refugees of Asia Minor in Kyrgia, Drama. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μωυσίδου, Μαρία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Καγιαδάκη, Μαρία
 8. Τριανταφυλλοπούλου, Αθανασία | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ) | Intangible Cultural Heritage (ICH) | τοπική ανάπτυξη | local development | πολιτιστική πολιτική | cultural activities | πολιτιστικές δραστηριότητες | cultural development | μοντέλο ΠΔΕΑ | DPCA model | Μικρασιατική Σωκιαλίδικη Αποκριά | Asia Minor Carnival
 10. 3
 11. 41
 12. 10
 13. 0
 14. "Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων/ Αθανασοπούλου Άννα...[κ.ά]"
  • Η εργασία εξετάζει το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τη συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη. Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά μας αναπαριστά το παρελθόν και την ιστορία μας καθώς αποτελεί ένα σύνολο προφορικών παραδόσεων και εκφράσεων που μεταβίβασαν οι παλιότερες γενιές στις νεότερες, τη σπουδαιότητα της οποίας αναγνώρισε και η UNESCO με τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2003 στο Παρίσι. Η πολιτιστική αυτή κληρονομιά συνιστά μία ζωντανή πραγματικότητα που αλλάζει, εξελίσσεται , εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται στους κοινωνικούς και πολιτισμικούς μετασχηματισμούς και αν καταφέρουμε να τη διαφυλάξουμε σωστά, μπορεί να μας οδηγήσει στη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης του τόπου μας. Έτσι, στο εμπειρικό σκέλος της εργασίας εξετάζεται η Μικρασιατική Σωκιαλίδικη Αποκριά στην τοπική κοινότητα των Κυργίων και συγκεκριμένα το έθιμο του Καδή και των αποκριάτικων σωκιαλίδικων τραγουδιών. Ερευνάται το πώς αυτή η παράδοση που έχει της ρίζες της στους πρόσφυγες της Μ.Ασίας, έχει καταφέρει να επιβιώσει στο πέρασμα των χρόνων, τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει, καθώς και το πώς μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα αυτού του τόπου εφαρμόζοντας το καινοτόμο μοντέλο πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενεργητικής αντίληψης «ΠΔΕΑ».
  • Τhe paper examines the theoretical framework around intangible cultural heritage and its contribution to local development. Our intangible cultural heritage represents our past and our history as it is a set of oral traditions and expressions passed down from older generations to younger generations, the importance of which was also recognised by UNESCO in the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in 2003 in Paris. This cultural heritage is a living reality that is changing, evolving, enriching and adapting to social and cultural transformations and, if we manage to preserve it properly, it can lead us to create a sustainable model for the development of our country. Thus, in the empirical part of the thesis, the Carnival of the refugees of Asia Minor in the local community of Kyrgia is examined, specifically the custom of «Kadi» and the Carnival songs. It explores how this tradition, which has its roots in the refugees of Asia Minor, has managed to survive over the years, the socio-economic impact it brings, as well as how it can help the development and sustainability of this place by applying the innovative model of the Dynamic Perception of Cultural Activities (DPCA) model .
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.