«Ο ρόλος του στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση πολιτικών επικοινωνίας στους πολιτιστικούς οργανισμούς: Η περίπτωση του Θεάτρου Άττις ( Θεόδωρος Τερζόπουλος)»

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. ΛΑΒΡΑΝΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 8. ΛΑΒΡΑΝΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΑΤΣΙΡΙΚΟΥ, ΑΝΘΗ
 9. Θέατρο Άττις και Attis Theater | Πανδημική κρίση και pandemic crisis | Στρατηγικός σχεδιασμός και strategic planning
 10. 16
 11. 42
 12. 12
 13. 0
  • Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, βασικός στόχος είναι να γίνει προσέγγιση του στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση των πολιτικών επικοινωνίας στους πολιτιστικούς οργανισμούς και πιο ειδικά εξετάζεται η περίπτωση του Θεάτρου Άττις, ιδρυτής του οποίου είναι ο Θεόδωρος Τερζόπουλος. Πρόκειται για ένα θέατρο, το οποίο είναι ιδιαίτερο, καθώς δεν ανήκει στους εμπορικούς θεατρικούς Οργανισμούς, αλλά οι παραστάσεις του έχουν σωματική προσέγγιση καθώς και μια πολιτική διάσταση. Η περίοδος της πανδημικής κρίσης που βίωσε το σύγχρονο κοινό άνοιξε νέους δρόμους για τα θεατρικά δρώμενα και τις παραστάσεις, δίχως όμως και να υπάρχει η αναμενόμενη αποδοχή. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται ανάλυση των εννοιών του στρατηγικού σχεδιασμού όπως και της επικοινωνίας. Μάλιστα, γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο θέατρο, τον τρόπο ίδρυσης, τον σκοπό του, καθώς και τη στρατηγική επικοινωνίας του με το κοινό. Στο ερευνητικό μέρος πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, εντοπίσθηκαν θεματικοί άξονες σε ένα δείγμα που αποτελούνταν από δώδεκα θεατές. Αξίζει να σημειωθεί ότι επρόκειτο για άτομα που παρακολουθούν συχνά παραστάσεις από το εν λόγω θέατρο. Χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη και με την θεματική μέθοδο ανάλυσης πραγματοποιήθηκε και η περαιτέρω ανάλυση των ευρημάτων. Η πανδημία ήταν ένας καταλυτικός παράγοντας για τα πολιτιστικά δρώμενα και βέβαια για το θέατρο, αλλά το συγκεκριμένο θέατρο ανέβασε παραστάσεις, πραγματοποίησε εργαστήρια και έλαβε μέρος σε Φεστιβάλ, τηρώντας πάντοτε τα ανάλογα μέτρα.
  • In the present postgraduate thesis, the main goal is to approach the strategic planning for the formation of political communications in organizations and more specifically the case of the Attis Theater, whose founder is Theodoros Terzopoulos. It is a special theater as it does not belong to commercial theatrical organizations. Its performances have a physical approach as a political dimension. The period of pandemics experienced by the public has shown new methods and paths in order to reach the theatrical events and performances. The theoretical part analyzes the concepts of strategic planning as well as communication. In fact, reference is made to the specific theater, the way of its establishment, its purpose, as well as its strategy of communication with the public. In the research part, qualitative research was carried out, and thematic axes were identified in a sample consisting of twelve spectators. It is worth noting that these were people who often attend performances in this theater. It is used the semi-structured interviews which were analyzed with the thematic analysis method The pandemic was a catalyst for cultural events and of course for the theater, but this theater staged performances, held workshops, and took part in festivals, always observing the appropriate measures for covid- 19.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.