Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην προώθηση του ιστορικού παρελθόντος από πολιτιστικούς οργανισμούς: η περίπτωση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού “Valiant Hearts: The Great War”.

Utilization of the digital games in the promotion of the historical past by cultural organizations: the case of the digital game “Valiant Hearts: The Great War”. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σπαθόπουλος, Γεώργιος
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Κάργας, Αντώνιος
 8. Κουτσομπίνας, Θεόδωρος | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. πολιτιστικοί οργανισμοί | cultural organizations | ψηφιακά παιχνίδια | digital games | Γαλλικό Πολεμικό Μουσείο | French War Museum | ιστορικό απόθεμα | historical stock
 10. 12
 11. 100
 12. Περιέχει : σχήματα, εικόνες.
  • Στη σύγχρονη εποχή της ψηφιοποιημένης επικοινωνίας και παγκοσμιοποίησης, η βιομηχανία των ψηφιακών παιχνιδιών έχει καταφέρει να αποτελεί μεγάλο μέρος της ψηφιακής διασκέδασης και να απευθύνεται σε άτομα διαφορετικής προέλευσης και καταγωγής, αλλά και διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Τα τελευταία χρόνια, τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν αρχίσει να αποκτούν νέο χαρακτήρα, πραγματευόμενα θεματικές που άπτονται διαφόρων ιστορικών γεγονότων. Επειδή τα ιστορικά ψηφιακά παιχνίδια συνδυάζουν την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία για τους χρήστες τους και επισκέπτες των πολιτιστικών οργανισμών. Με βάση αυτά τα στοιχεία μελετάται η μετάβαση των πολιτιστικών οργανισμών από το εκπαιδευτικό παιχνίδι ιστορικής/πολιτιστικής υφής προς άλλες μορφές παιχνιδιών, μεταξύ των οποίων και των ψηφιακών, προκειμένου να αναδειχθεί το πολιτιστικό τους απόθεμα. Πιο συγκεκριμένα το ενδιαφέρον εστιάζεται στη μελέτη περίπτωσης, η οποία αναφέρεται στο ψηφιακό παιχνίδι “Valiant Hearts: The Great War”, που αναπτύχθηκε και κυκλοφόρησε το 2014 από την εταιρεία Ubisoft. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί ένα παιχνίδι περιπέτειας, ιστορικής υφής, που θεωρείται ότι μπορεί να αξιοποιηθεί αντιστοίχως από πολιτιστικούς οργανισμούς, όπως τα μουσεία. Αξιοποιώντας τη βιβλιογραφική έρευνα και την ανάλυση SWOT, αναδείχτηκαν τα θετικά και αρνητικά σημεία της δυνατότητας αξιοποίησης του συγκεκριμένου παιχνιδιού από πολιτιστικούς φορείς, ώστε να δημιουργηθεί ένας οδηγός αξιοποίησης του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος που απευθύνεται σε κάθε φορέα πολιτισμού που ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε σχέση συνεργασίας με εταιρείες κατασκευής/παραγωγής ψηφιακών παιχνιδιών. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρήθηκε η σύνδεση αυτού του βιντεοπαιχνιδιού με τη λειτουργία του Γαλλικού Πολεμικού Μουσείου εξαιτίας της διεξοδικής αναφοράς και των δύο στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να ερμηνευθεί το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο βιντεοπαιχνίδι από το Γαλλικό Πολεμικό Μουσείο.
  • In the modern age of digital communication and globalization, the digital game industry has managed to be a big part of digital entertainment and is aimed at people of different backgrounds but also different age groups. In recent years, digital games have begun to acquire a new character, dealing with themes that relate to various historical events. Because historical digital games combine entertainment, education and culture, they can create a unique experience for their users and visitors to cultural organizations. Based on these data, the transition of cultural organizations from the educational game of historical / cultural texture to other forms of games, including digital ones, is studied, in order to highlight their cultural stock. More specifically, the interest is focused on the case study, which refers to the digital game "Valiant Hearts: The Great War", developed and released in 2014 by Ubisoft. This game is an adventure game, of historical texture, which is considered to be exploitable by cultural organizations, such as museums. Utilizing the literature research and the SWOT analysis, the positive and negative points of the possibility of utilization of the specific game by cultural institutions were highlighted, in order to create a guide for the utilization of the digital cultural stock addressed to any cultural institution interested in cooperating with companies. making / producing digital games. In this context, an attempt was made to connect this video game with the operation of the Musée de l'Armée due to the detailed reference of both to the First World War, in order to interpret how this video game could be used by the Musée de l'Armée .
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές