Α. «Ένα κουκλόσπιτο» του X. Ίψεν: Δραματουργική και κοινωνιολογική ανάλυση. Από το φεμινιστικό κίνημα του 19ου αι. στην πραγματικότητα του #MeToo. Β. Συγγραφή θεατρικού έργου με κοινή δραματουργική και κοινωνιολογική βάση.

A. Henrik Ibsen's "A Doll’s house": Dramaturgical and sociological analysis. From the 19th century feminist movement until the #MeToo movement. B. Writing of a contemporary play, which is based on the above study. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μανωλοπούλου, Μαρία
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. Φυλακτάκη, Παναγιώτα
 8. Μπαϊρακτάρη, Μαρία | Βλαβιανού, Αντιγόνη
 9. Ίψεν | Ibsen | Νόρα | Nora | Κουκλόσπιτο | Doll’s house | γυναικείο φύλο | female sex | φεμινιστικό κίνημα | feminist movement | κοινωνιολογική ανάλυση | sociological analysis | #MeToo | #MeToo | σύγχρονο θεατρικό έργο | contemporary play
 10. 25
 11. 70
 12. ΕΙΚΟΝΕΣ: 1
 13. Η θεατρική γραφή ως οδηγός διδασκαλίας / Γεωργάκη, Ε.
  • Η παρούσα μελέτη απαρτίζεται από δυο μέρη. Στο πρώτο, το θεωρητικό, η επιστημονική έρευνα εστιάζεται στη δραματουργική και κοινωνιολογική ανάλυση του θεατρικού έργου του Χένρικ Ίψεν, «Ένα κουκλόσπιτο». Επιχειρείται μια διαδρομή στο γενεσιουργό υπόβαθρο της σύλληψης και της δημιουργίας του χαρακτήρα της Νόρας, της κεντρικής ηρωίδας του έργου, διαμέσου της σχέσης του Ίψεν με το γυναικείο φύλο και το φεμινιστικό κίνημα. Κατόπιν το έργο αναλύεται δραματουργικά και κοινωνιολογικά με κύριο άξονα τη θέση της γυναίκας μέσα στην πατριαρχική κοινωνία, από το φεμινιστικό κίνημα του 19ου αι. μέχρι τη σημερινή εποχή του #MeToo. Στο δεύτερο μέρος, το δημιουργικό, επιχειρείται η συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου, το οποίο βασίζεται στην παραπάνω μελέτη και συγκεντρώνει αφενός κάποια βασικά δομικά και τεχνικά στοιχεία του θεατρικού έργου «Ένα κουκλόσπιτο», αφετέρου επιδιώκει να σκιαγραφήσει πάγια, διαχρονικά και παγκόσμια, φεμινιστικά ζητήματα του κοινωνικού ρόλου της γυναίκας, ως αυθύπαρκτου όντος, αλλά και ως μέρους της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής. Η θεωρητική μελέτη αποτελεί απαραίτητο εργαλείο και πρότυπο για το δημιουργικό μέρος, το οποίο αποτελεί και βασικό στόχο της παρούσας μελέτης. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ως βασικές πηγές τα ίδια τα έργα του Ίψεν, οι βιογραφίες του, επιστημονικές μελέτες σύγχρονες και παλαιότερες από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία καθώς και η σύγχρονη αρθρογραφία.
  • This study consists of two parts. In the first part, the theoretical one, the scientific research focuses on the dramaturgical and sociological analysis of Henrik Ibsen's play "A Doll’s house". A journey through the generating background of the conception and creation of the character of Nora, who is the central heroine of the play, is attempted via Ibsen's own relationship with the female sex and the feminist movement. Thereafter, is attempted the dramaturgical and sociological analysis of the play, focusing both diachronically and interculturally on the position of women in the patriarchal society, from the 19th century feminist movement until today's era of the #MeToo movement. In the second part, the creative one, is attempted the writing of a contemporary play, which is based on the above study and which gathers on the one hand some basic structural and technical elements of the play "A dollhouse" and which on the other hand, it seeks to outline permanent, timeless and global, feminist issues of the social role of women, as a self-existent being, but also as part of social and family life. The theoretical study constitutes an essential tool and model for the creative part, which is also a key objective of this study. Ibsen's own works in addition to biographies of him and contemporary and older scientific studies from international and Greek bibliography, as well as modern articles were used as the main sources for this research.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.