Η Συμπερίληψη των μαθητών με αυτιστικές διαταραχές στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στην ελληνική δημόσια Δημοτική Εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μουσικής Θεραπείας στην εκμάθηση λεξιλογίου και στην παραγωγή προφορικού λόγου

Autism Spectrum Disorders in the EFL mainstream State Primary Education: The application of Music Therapy in the learning process of vocabulary and speaking (english)

 1. MSc thesis
 2. ΖΗΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 17 June 2022 [2022-06-17]
 5. Αγγλικά
 6. 137
 7. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 8. ΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 9. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, αυτιστικό φάσμα, υψηλή λειτουργικότητα, Αγγλικά ως ξένη γλώσσα, Μουσικοθεραπεία, Ελλάδα, Δημοτικό Σχολείο, συμπερίληψη | Autism Spectrum Disorders, autistic spectrum, high functioning, English as a Foreign Language, Music Therapy, Greece, Primary School, inclusion
 10. 9
 11. 8
 12. 123
 13. 71 διαγράμματα
  • Η παρούσα ερευνητική μελέτη διερευνά τη συμπερίληψη μαθητών υψηλής λειτουργικότητας, με ΔΑΔ αυτιστικού φάσματος στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση στη βαθμίδα του Δημοτικού Σχολείου. Η μελέτη εξειδικεύεται στο μάθημα της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΑΞΓ) με σκοπό τη χαρτογράφηση, αποτύπωση, και αξιολόγηση των επιμέρους γνωστικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αυτισμό στη χρήση της ξένης γλώσσας, τη γλωσσολογική συνάφειά τους κατά τη διαδικασία εκμάθησης λεξιλογίου, καθώς και την ανάπτυξη και παραγωγή προφορικού λόγου. Επισημαίνεται ότι, κεντρικός άξονας αναφοράς της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της εφαρμογής της εναλλακτικής διδακτικής της Μουσικοθεραπείας, με αντικειμενικό σκοπό και στόχο τη διευκόλυνση και προώθηση των επικοινωνιακών δυνατοτήτων των μαθητών μέσα από τις ευεργετικές επιδράσεις της Μουσικής Θεραπείας καθώς και την ανάπτυξη κινήτρων, για την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις επιδράσεις που επιφέρει η θετικά προσκείμενη στάση και συμπεριφορά των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ ως προς την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση των μαθητών με αυτισμό στην τάξη του κανονικού σχολείου και στη βελτίωση της επίδοσής τους όχι μόνο στο γνωστικό τομέα αλλά και στο συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα. Για το σχεδιασμό και τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων για την εκπόνηση της μελέτης, εφαρμόστηκε έρευνα μικτής μεθοδολογίας, η οποία πραγματοποιήθηκε: α) μέσω διανομής ερωτηματολογίων σε εκπαιδευτικούς της ΑΞΓ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και β) με τη διεξαγωγή συμπληρωματικών συνεντεύξεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη διεξαγωγή της έρευνας συμμετείχαν συνολικά 48 εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας από Δημοτικά Σχολεία διαφόρων περιοχών της χώρας μου. Πιο συγκεκριμένα, στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων συμμετείχαν 40 εκπαιδευτικοί, ενώ τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 8 εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Τα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη υποδεικνύουν τη θετικά προσκείμενη στάση των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας ως προς την εφαρμογή της εναλλακτικής μεθόδου της Μουσικοθεραπείας, μέσω της οποίας καθίσταται πιθανή η περεταίρω ενίσχυση της προόδου των μαθητών που βρίσκονται στο φάσμα. Επιπροσθέτως, τα ποιοτικά αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας έδειξαν μια εμφανή προθυμία των καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας ως προς την εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών μεθόδων και διδακτικών υλικών μάθησης που βοηθούν στην ενσωμάτωση αυτιστικών μαθητών στο περιβάλλον της σχολικής τάξης. Συμπερασματικά, απώτερος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιάσει τη μέθοδο της Μουσικής Θεραπείας ως ένα εναλλακτικό και θεραπευτικό μέσω για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της ξένης γλώσσας και την ενσωμάτωση μαθητών του φάσματος στο σχολικό πλαίσιο του γενικού Δημοτικού Σχολείου.
  • The present research paper investigates the inclusion of HF-ASD students in the Greek mainstream Primary Educational System. Focusing on the teaching of EFL, it aims at mapping and evaluating the specific cognitive difficulties of the ASD population while immersed in EFL situations and the syndrome’s linguistic causality with vocabulary learning and use in the development of speaking skills. Specifically, it explores the beneficial impacts of the use of the alternative teaching practice of Music Therapy with a view on enabling and promoting learners’ communicative skills as well as incentives’ development for a more active participation in the teaching process. Moreover, the ways in which EFL teachers’ positive attitudes and beliefs influence ASD learners’ mainstream classroom inclusion, in terms of emotional as well as social development and progress and their school performance in practice are also examined. The theoretical and methodological framework of the research involves the employment of a mixed – methods approach comprised by: a) a questionnaire survey and b) a follow-up e-mail interview. A total number of 48 EFL teachers around Greece participated in the research – of which 40 were involved in the completion of the online questionnaires and 8 of them responded in the interviews conducted via email. The quantitative findings indicated EFL teachers’ positive attitude towards the application of Music Therapy method as an alternative approach that possibly reinforces autistic individuals’ learning progress in the L2. Furthermore, the qualitative findings revealed EFL teachers’ willingness to employ alternative teaching methods and materials throughout the conduction of their lesson while additionally demonstrated their positive stance towards the successful inclusion of autistic learners. Finally, the current research aspires to present an alternative, possibly more effective L2 teaching method regarding the inclusion of ASD learners
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.