Διερευνώντας την Επίδραση των Ηλεκτρονικών Φακέλων στην Παραγωγή Λόγου των Εφήβων και στην Ενίσχυση της Αυτονομίας τους σε μια Ελληνική Τάξη Αγγλικών ως Ξένης Γλώσσας

Exploring the Impact of E-Portfolios on Adolescents’ Productive Skills and the Extent to Which They Can Promote Learner Autonomy in a Greek EFL Classrroom (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΑΪΡΑΜΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 95
 7. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 9. autonomous learning/ αυτόνομη μάθηση | digital portfolios/ ηλεκτρονικοί φάκελοι | productive skills/ παραγωγή λόγου
 10. 25
 11. 78
 12. Περιέχει πίνακες
  • Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην εναλλακτική αξιολόγηση ως μέσο για την ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών στο γραπτό και τον προφορικό λόγο και για την ενίσχυση της αυτονομίας τους. Η αθροιστική αξιολόγηση έχει δείξει τους περιορισμούς της όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι τυποποιημένες εξετάσεις συνήθως δεν καταφέρνουν να υποδείξουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των μαθητών κατά τη μαθησιακή διαδικασία, και αυτός είναι ο λόγος που το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει μετατοπιστεί στη διαμορφωτική ή εναλλακτική αξιολόγηση. Εστιάζοντας στη χρήση ψηφιακών φακέλων, η παρούσα μελέτη διερευνά τον αντίκτυπό τους στις παραγωγικές δεξιότητες των μαθητών και διερευνά τον βαθμό στον οποίο τέτοιοι φάκελοι διευκολύνουν την εκμάθηση γλωσσών. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αφορά δύο ομάδες μαθητών, α) οι μαθητές της ομάδας ελέγχου όπου αξιολογούνται οι παραγωγικές τους δεξιότητες μέσω της παραδοσιακής αθροιστικής αξιολόγησης, όπως ορθογραφία και τεστ κεφαλάιου ή ενότητας, και β) οι μαθητές που ανήκουν στην πειραματική ομάδα όπου κυρίως αξιολογούνται μέσω της δημιουργίας των δικών τους ηλεκτρονικών φακέλων. Τα ψηφιακά χαρτοφυλάκια που υλοποιούνται αποτελούνται από κόμικς, περιοδικά, εισιτήρια εξόδου,ημερολόγια καταγραφής δραστηριότητας και συναισθημάτων, όλα καταγεγραμμένα σε ψηφιακές πλατφόρμες.Τα τεστς πριν και μετά το πείραμα χρησιμοποιούνται επίσης για να εξετάσουν τυχόν διαφορές στις δύο ομάδες όσον αφορά την απόδοσή τους σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν παραγωγή λόγου. Επίσης, θεωρήθηκε ενδιαφέρον να συγκριθούν οι επιδόσεις των μαθητών της πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση με τους ηλεκτρονικούς φακέλους. Τέλος, μέσω της εφαρμογής των εργαλείων που αναφέρθηκαν, διερευνάται ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνεται η γλωσσική διευκόλυνση μέσω της ενίσχυσης της υπευθυνότητας και της αυτονομίας των μαθητών.
  • This thesis focuses on alternative assessment as a means to develop students’ competence in writing and speaking, as well as a means to foster their autonomy. Summative assessment has shown its limitations as for the learning outcomes. Standardised exams do not usually manage to indicate the strengths and weakness of students during the learning process, and this the reason why the interest of researchers has shifted to formative or alternative assessment. Focusing on the use of digital portfolios, the present study explores their impact on the students’ productive skills and it investigates the extent to which such portfolios facilitate language learning. More specifically, the research involved two groups of students, a) the students of the control group who have their productive skills assessed through traditional summative assessment such as dictation and unit progress tests, and b) the students belonging to the experimental group who are mainy assessed through the creation of their own e-portfolios. The digital portfolios which are implemented consist of comic books, Exit Slips, Activity and Feelings journals, all of them documented on digital platforms. Pre- and post-experiment tests are also used to examine any difference in the two groups in terms of their performance in activities which involve production. Also, it was of interest to compare experimental students’ performance before and after the intervention with the e-portfolios. Finally, through the implementation of the tools mentioned, there is investigated the extent to which language facilitation through the enhancement of learners’ accountability and autonomy is achieved.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές