Οι Πρακτικές Αξιολόγησης των καθηγητών στην πριν και μετά κόβιντ εποχή

Teachers’ Assessment Practices in the Pre and Post Covid Era (english)

 1. MSc thesis
 2. Τζεβελέκου, Φωτεινή
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 134
 7. Κωφού, Ιφιγένεια
 8. Κούβδου , Ανδρονίκη
 9. Assessment practices Πρακτικές Αξιολόγησης | Covid-19 Κόβιντ -19 | Alternative Assessment, Εναλλακτική Αξιολόγηση | Assessment Tools, Εργαλεία Αξιολόγησης
 10. 4
 11. 8
 12. 90
 13. Περιέχει διαγράμματα
 14. Manolopoulou S. E. (2004). Course Design and Evaluation: Evaluation, Innovation and Interpretation. 3, 45-68. Patras: Hellenic Open University.
  • Αυτή η μελέτη παρουσιάζει το πώς άλλαξαν οι μέθοδοι/τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Επίσης εξετάζει ποιες μέθοδοι αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ποιες νέες δεξιότητες ανέπτυξαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και ποιες δεξιότητες των μαθητών αξιολόγησαν κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ποιόν τρόπο και ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν. Ο σκοπός της έρευνας είναι όχι μόνο να ερευνήσει αλλά και να προτείνει αξιόπιστα και έγκυρα επικοινωνιακά εργαλεία έτσι ώστε το χάσμα ανάμεσα στην εκπαίδευση των καθηγητών σε αυτόν τον τομέα να γεφυρωθεί προκειμένου να επιτευχθεί η αρχή της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε διαδικτυακές πλατφόρμες σε καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν την Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης καθώς και ημιδομημένες συνεντεύξεις σε επιλεγμένους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας έτσι ώστε να συλλεχθούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα για μια πιο λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης, με πιο ασφαλή συμπεράσματα. Έπειτα από την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας συνάγονται ορισμένα συμπεράσματα και γίνονται προτάσεις για επιπλέον διερεύνηση. Το πιο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι η εκπαιδευτική πραγματικότητα που επέφερε η πανδημία απαίτησε την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης σε συνδυασμό με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, καθώς και την άμεση προσαρμογή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους σε αυτή την πρωτόγνωρη για την Ελλάδα εκπαιδευτική πραγματικότητα.
  • This research sheds light on the evolution of assessment techniques/methods that EFL teachers utilized to evaluate students’ productive and receptive skills, within the principles of communicative testing, of both primary and secondary education not only in the public but also in the private sector of education in Greece over the past two years during and after the pandemic of Covid 19. It also delineates which new competencies the EFL teachers themselves developed and which students’ skills they assessed during distant learning, in what way and what difficulties they encountered. The purpose of this research is not only to investigate but also to recommend trustworthy and valid communicative tools so that the gap in teachers’ training in this field to be filled or the characteristics of good testing to be met. The instruments used in this research were a questionnaire administered to one hundred EFL teachers via online platforms, exclusively addressed to English teachers of Greece, and semi-structured interviews of selected teachers of English with a view to collecting both quantitative and qualitative data for a thorough analysis of this unprecedented situation. After the presentation of the findings of the research, safe assumptions are drawn upon and suggestions for further research are put forward. The most important conclusion is that the educational reality that the pandemic brought about demanded the instant application of alternative forms of assessment combined with the use of digital tools and educational technologies as well as the immediate adaptation of teachers, students and their families to this evolutionary, digitally challenging educational reality.
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές