Ενισχύοντας τη φωνηματική και ορθογραφική επίγνωση για τη βελτίωση της αναγνωστικής ακρίβειας. Ένα πρόγραμμα παρέμβασης για Έλληνες μαθητές με δυσλεξία.

Raising phonemic and orthographic awareness to improve reading accuracy. An intervention program designed for Greek students with dyslexia. (english)

 1. MSc thesis
 2. Antonetsi, Ioanna
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 23 July 2022 [2022-07-23]
 5. Αγγλικά
 6. 91
 7. Fragkou, Effrosyni
 8. dyslexia | intervention | phonemic awareness | orthographic awareness | reading accuracy
 9. 12
 10. 40
 11. charts included
  • This paper explores the effects of enhancing phonemic and orthographic awareness in a small group of Greek EFL learners with dyslexia. More specifically, the study investigates the results of a proposed intervention on learners’ reading accuracy. It is proved that the ability to relate the phonemes to the corresponding graphemes is an important skill for effective readers. For dyslexic learners this skill is a difficult skill to master. This is because dyslexia it is associated with phonological deficits which hinder learners’ ability to recognize phonemes and graphemes. Another factor contributing to this difficulty is that English is an opaque language, as opposed to Greek which is a transparent one. This difference makes it particularly challenging for Greek learners to get accustomed to the English linguistic system. The purpose of this study is to enhance the learners’ ability to relate the phonemes /g/ and /dʒ/ to the graphemes which produce them. In order to do this, an initial test is administered to a control group and a group of dyslexic learners. In this test, each group’s ability to recognize the target sounds is evaluated and contrasted. Afterwards, the group consisting of dyslexic learners takes part in the intervention in which the target graphemes are gradually taught and practiced. Finally, upon completion of the intervention, another test is administered to assess the extent to which learners benefited from the intervention. Judging from the results, the proposed intervention program was worth implementing since the learners’ reading accuracy was enhanced, as per our initial hypothesis.
  • Αυτή η εργασία ερευνά τα αποτελέσματα της ενίσχυσης της φωνημικής και ορθογραφικής επίγνωσης σε μια μικρή ομάδα Ελλήνων μαθητών με δυσλεξία που διδάσκονται τα αγγλικά ως ξένη γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εξετάζει τα αποτελέσματα μιας προτεινόμενης παρέμβασης στην αναγνωστική ακρίβεια των μαθητών. Είναι αποδεδειγμένο ότι η ικανότητα συσχέτισης των φωνημάτων με τα αντίστοιχα γραφήματα αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα για τους αποτελεσματικούς αναγνώστες. Για τους δυσλεξικούς μαθητές αυτή η δεξιότητα είναι δύσκολο να αποκτηθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί η δυσλεξία συσχετίζεται με φωνολογικά ελλείμματα που εμποδίζουν την ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν φωνήματα και γραφήματα. Ένας πρόσθετος παράγοντας που συμβάλλει σε αυτήν τη δυσκολία είναι ότι τα αγγλικά είναι μια αδιαφανής γλώσσα σε αντίθεση με τα ελληνικά που είναι διαφανής. Αυτή η διαφορά κάνει ιδιαίτερα δύσκολο για τους ΄Ελληνες μαθητές να συνηθίσουν το αγγλικό γλωσσικό σύστημα. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να ενισχύσει την ικανότητα των μαθητών να σχετίσουν τα γραφήματα /g/ και /dʒ/ με τα φωνήματα που τα παράγουν. Προκειμένου να γίνει αυτό, ένα αρχικό τεστ χορηγήθηκε σε μια ομάδα ελέγχου και, στη συνέχεια, σε μία ομάδα δυσλεξικών μαθητών. Σε αυτό το τεστ, η ικανότητα κάθε ομάδας να αναγνωρίσει τους συγκεκριμένους ήχους αξιολογήθηκε και συγκρίθηκε. Έπειτα, η ομάδα που αποτελείται από δυσλεξικούς μαθητές συμμετείχε στην παρέμβαση στην οποία τα επιλεγμένα γραφήματα διδάσκονται σταδιακά και εξασκούνται. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, χορηγήθηκε ένα ακόμα τεστ για να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές ωφελήθηκαν από την παρέμβαση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το προτεινόμενο πρόγραμμα παρέμβασης άξιζε να εφαρμοστεί, καθώς η αναγνωστική ακρίβεια των μαθητών ενισχύθηκε, σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.