Διερευνώντας τις μεθόδους εναλλακτικής αξιολόγησης στη διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Ελληνικά δημόσια δημοτικά σχολεία

Investigating alternative assessment practices in the foreign language classroom of Greek state primary schools (english)

 1. MSc thesis
 2. Ζάνη, Σπυριδούλα
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 140
 7. Οικονομίδου, Βασιλική
 8. Οικονομίδου, Βασιλική | Ροθώνη, Αναστασία
 9. εναλλακτική αξιολόγηση | alternative assessment | Eλληνικά δημόσια δημοτικά σχολεία | Greek state primary schools | βιβλία διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση | EFL primary education course books | πρακτικές αξιολόγησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών | teachers’ assessment practices | στάσεις εκπαιδευτικών | teachers’ attitudes
 10. 3
 11. 5
 12. 128
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα,
  • Η παρούσα μελέτη διερευνά τις εναλλακτικές πρακτικές αξιολόγησης στη διδασκαλία ξένων γλωσσών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της Ελληνικής δημόσιας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο σκοπός της είναι διπλός. Πρώτον, στοχεύει στη διερεύνηση των εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης που ενσωματώνονται στα βιβλία διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους καθηγητές Αγγλικών. Δεύτερον, επιδιώκει να εξετάσει τις πρακτικές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σε τάξεις με νεαρούς μαθητές και τις αντιλήψεις τους σχετικά με τις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης. Η μεθοδολογία της έρευνας ακολούθησε ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές διαδικασίες, χρησιμοποιώντας δύο εργαλεία: ανάλυση περιεχομένου περιγράφοντας τις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στα βιβλία διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Γ' έως ΣΤ' Τάξεις) και το ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από 55 καθηγητές της Αγγλικής που εργάζονται σε δημόσια δημοτικά σχολεία. Τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι αναγνωρίζονται τα πλεονεκτήματα της εναλλακτικής αξιολόγησης καθώς και η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης πολλαπλών εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης συμπληρωματικά με τις παραδοσιακές. Ωστόσο, στην πράξη οι παραδοσιακές πρακτικές αξιολόγησης υπερτερούν σε συχνότητα συγκριτικά με την εναλλακτική αξιολόγηση. Όσον αφορά τα βιβλία διδασκαλίας της Αγγλικής, η ανάλυση περιεχομένου ανέδειξε τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης αλλά σε σχετικά περιορισμένο εύρος και ποικιλία. Ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών για το προαναφερθέν ζήτημα αποκάλυψε μια ευνοϊκή διάθεση για τις εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στα βιβλία της Γ' και Δ' τάξης και έναν σχετικό σκεπτικισμό όσον αφορά τη χρήση τους στα σχολικά εγχειρίδια της Ε' και ΣΤ' Δημοτικού. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης μια σειρά από μειονεκτήματα και προτάσεις για βελτίωση που πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή της εναλλακτικής αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  • The present study investigates the alternative assessment practices in the foreign language classroom in Greek state primary educational context and its purpose is two-fold. Firstly, it aims to explore the alternative assessment methods integrated in EFL primary education course books and evaluate their effectiveness as it is perceived by EFL teachers. Secondly, it seeks to examine teachers’ assessment practices in young learners EFL classroom and their perceptions regarding alternative methods of assessment. The research methodology followed both qualitative and quantitative research procedures, employing two tools: content analysis describing the alternative assessment methods used in EFL primary education course books (3rd to 6th Grades) and the questionnaire administered to 55 EFL teachers working in state primary schools. The results of the research revealed that there is an acknowledgement of the benefits of alternative assessment and recognition of the necessity to integrate multiple alternative assessment methods to complement the traditional ones. Nonetheless, in practice, traditional assessment practices outweigh in frequency alternative assessment. Regarding the EFL course books, the content analysis reported the use of alternative assessment methods but within a relatively limited range and variety. Teachers’ reflection on the aforementioned issue revealed a favorable disposition towards alternative assessment techniques used in the 3rd and 4th Grade course books and a relative skepticism for the ones employed in the 5th and 6th Grades. The participants also mentioned a number of shortcomings and suggestions for improvement that all stakeholders should take into consideration in order to enhance the implementation of alternative assessment in primary education.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές