Διαγλωσσικη Μεταφορα Και Γλωσσικοι Περιορισμοι Που Επηρεαζουν Τη Φωνητικη Επιγνωση Σε 5χρονους Ελληνοφωνους Μαθητες Που Μαθαινουν Αγγλικα Ως Δευτερη Γλωσσα: Μια Μελετη Περιπτωσης

Cross-Language Transfer and Linguistic Constraints Affecting Phonemic Awareness in 5-Year-Old Greek-Speaking ESL Learners: A Case Study (english)

 1. MSc thesis
 2. Λυκουρίνα, Άννα
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 76
 7. Καραγιάννη, Ευαγγελία
 8. Καραγιάννη, Ευαγγελία | Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα
 9. φωνητική επίγνωση και Phonemic Awareness | διαγλωσσική μεταφορά και cross-language transfer | νηπιαγωγείο και kindergarten | γλωσσικοί περιορισμοί και linguistic constraints | ελληνικά και Greek
 10. 5
 11. 4
 12. 172
 13. πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη Φωνολογική Επίγνωση, ένα ανεξερεύνητο πεδίο στον τομέα της Πρώιμης Εκμάθησης των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα. Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος των γλωσσικών περιορισμών, και πιο συγκεκριμένα η θέση του φωνήματος (αρχική ή τελική), το γλωσσικό πλαίσιο (μονό σύμφωνο ή συμφωνικά συμπλέγματα), ο τονισμός (τονισμένες και μη-τονισμένες συλλαβές) και το μήκος της λέξης (μονοσύλλαβες και δισύλλαβες λέξεις), στην ανάπτυξη της Φωνητικής Επίγνωσης στα Ελληνικά (L1) και στα Αγγλικά (L2) των 5 χρονών ελληνόφωνων μαθητών που μαθαίνουν Αγγλικά ως ξένη γλώσσα. Για το λόγο αυτό, 22 μαθητές από ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην Αθήνα συμμετείχαν σε ασκήσεις διαγραφής αρχικού και τελικού φωνήματος και στις δυο γλώσσες. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι τόσο το μήκος λέξης, όσο και ο τονισμός είναι καθολικοί περιορισμοί και επιβεβαιώθηκαν προηγούμενες μελέτες σε άλλες γλώσσες. Εντούτοις, οι παράγοντες της θέσης του φωνήματος και του γλωσσικού πλαισίου μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιορισμοί που αφορούν την συγκεκριμένη γλώσσα. Επομένως, τα ευρήματα που αναφέρονται εδώ ρίχνουν νέο φως στις γλώσσες που διερευνήθηκαν. Συνολικά, η τρέχουσα έρευνα προσφέρει μια περιγραφή των γλωσσικών περιορισμών στην ανάπτυξη της φωνητικής επίγνωσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας που μαθαίνουν τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα και αποτελεί προηγούμενο για την ανάπτυξη σχετικής βιβλιογραφίας παρέχοντας την ευκαιρία για περαιτέρω έρευνα στον τομέα της Φωνολογικής Επίγνωσης στα Αγγλικά (L2).
  • This dissertation focuses on Phonological Awareness, a rather unexplored area in the field of Early English Foreign Language Learning. Its purpose is to investigate whether and to what extent the four linguistic constraints, namely the phoneme position (initial or final), the linguistic context (singleton or cluster), the stress position (stressed or unstressed syllables) and the word length (monosyllabic or bi-syllabic), affect the Phonemic Awareness development in Greek (L1) and in English (L2) of 5-year-old Greek-speaking ESL learners. For this reason, initial and final phoneme deletion tasks in both languages were designed and administered to the 22 participants from a private kindergarten school in Athens, Greece. The findings of this study demonstrated that both word length and stress are universal constraints and confirmed preceding studies in other languages. Nevertheless, the factors of phoneme position and linguistic context can be characterized as language-specific constraints. Therefore, the findings reported here shed new light on the languages investigated. All in all, the current research offers an account of the linguistic constraints on Phoneme Awareness development of ESL preschoolers and sets a precedent to develop pertinent literature providing the opportunity for further research in the area of Phonological Awareness in L2.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.