Η εφαρμογή της μεθόδου της Ανεστραμμένης Τάξης στην πέμπτη τάξη ενός δημοτικού σχολείου. Μια έρευνα δράσης.

The application of the Flipped Classroom Approach in a 5th grade primary school. An action research. (english)

 1. MSc thesis
 2. Μακροπούλου, Κωνσταντίνα
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 257
 7. Ζαφείρη, Μακρίνα
 8. Ζαφείρη, Μακρίνα | Κωφού, Ιφιγένεια
 9. Flipped Classroom Approach/Ανεστραμμένη Τάξη | reading skill/αναγνωστική δεξιότητα | writing skill/δεξιότητα γραπτού λόγου | vocabulary/λεξιλόγιο
 10. 15
 11. 2 (Μεταφρασμένες στην Αγγλική γλώσσα)
 12. 110
 13. 19 Figures, 2 Tables
  • Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να επισημάνει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της Ανεστραμμένης Τάξης στην αναγνωστική δεξιότητα και στην δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου. Ταυτόχρονα ερευνήθηκε και η βελτίωση του λεξιλογίου. Κατά τη διάρκεια του σταδίου της εκπαιδευτικής παρέμβασης συμμετείχαν δύο ομάδες. Η πειραματική ομάδα που ακολούθησε την προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης και η ομάδα ελέγχου που ακολούθησε τα μαθήματα του σχολικού βιβλίου. Ο σκοπός ήταν να ερευνηθεί αν μέσω της εφαρμογής της Avεστραμμένης Τάξης προήχθη η αναγνωστική δεξιότητα και η δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου της πειραματικής ομάδας συγκριτικά με αυτή της ομάδας ελέγχου. Για αυτό το λόγο δέκα διαδικτυακά μαθήματα σχεδιάστηκαν βασισμένα στη μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης και εφαρμόστηκαν σε μια πέμπτη τάξη δημοτικού σχολείου με σκοπό να διερευνηθούν οι προοπτικές που προσφέρει. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνα δράσης ποιοτική και ποσοτική έρευνα διεξήχθη για τη συλλογή δεδομένων. Ένα τεστ πριν, ένα κατά τη διάρκεια και ένα μετά την εφαρμογή της προσέγγισης διανεμήθηκε στους μαθητές και των δύο ομάδων ώστε να εκτιμηθεί η πρόοδος των μαθητών. Μια ημιδομημένη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε ως ποιοτική μέθοδος συλλογής δεδομένων ώστε να ερευνήσει τις προτιμήσεις των μαθητών της πειραματικής ομάδας και τις απόψεις τους σχετικά με την αναγνωστική δεξιότητα και τη δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου καθώς και την εξοικείωσή τους με τη μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης και του ΚΠΓ. H ημιδομημένη συνέντευξη που διεξήχθη μετά την εφαρμογή της διερεύνησε τις απόψεις των μαθητών σχετικά με την αποτελεσματικότητά της στη βελτίωση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων και του λεξιλογίου. Επιπλέον ένα ημερολόγιο χρησιμοποιήθηκε καθώς περιλαμβάνει συστηματική παρακολούθηση και παρέχει στον ερευνητή πολύτιμη ανατροφοδότηση που αφορά την γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή της μεθόδου της ανεστραμμένης τάξης είχαν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας, της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου και στο λεξιλόγιο.
  • Τhe purpose of this research was to highlight the effectiveness of the application of the Flipped Classroom Approach as far as the teaching of the skills of reading and writing are concerned. The enhancement of the learners’ vocabulary was also investigated. During the intervention stage two groups participated. The experimental group was taught following the flipped classroom approach whereas the control group followed the coursebook-based lessons. The focus was to examine whether the application of the flipped classroom approach fostered the development of the reading and writing skills of the learners of the experimental group compared to the learners of the control group. For this purpose ten digital lessons, based on the Flipped Classroom Approach, were designed and applied to one class of the fifth grade of primary school with a view to explore the potential that the flipped classroom approach offers. For the purposes of this action research both quantitative and qualitative methods of data collection were applied. A pre-, a while- and a post-test was administered to the learners of both groups in order to test their reading and writing skills as a quantitative data collection tool and the results evaluated young learners’ progress in the specific skills. In addition a pre-semi-structured interview, as a qualitative data collection tool was conducted in order to investigate the preferences of the experimental group and their attitudes regarding their reading and writing skills and their familiarity with the flipped classroom approach and the KPG. Furthermore, post semi-strucrured interviews were conducted in order to investigate learners’ perceptions regarding the effectiveness of the flipped classroom approach on the development of the specific skills and vocabulary. Furthermore, a teacher’s diary was used as it involves systematic observation and provides the researcher with fruitful feedback which is connected to the learners’ cognitive development. The findings revealed that the implementation of the flipped classroom approach had a positive effect on the development of learners’ reading, writing skills and vocabulary.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές