Αξιολόγηση βιβλίου διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας (ELT) με προσαρμογή και προσθήκη εκπαιδευτικού υλικού.

ELT coursebook evaluation, adaptation and use of supplementary teaching material. (english)

 1. MSc thesis
 2. Χριστόπουλος, Δημήτριος
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 72
 7. Χοστελίδου, Θεοδώρα
 8. Χοστελίδου, Θεοδώρα | Μακρίνα, Ζαφείρη
 9. αναγνωστική ικανότητα | κατανόηση κειμένου | αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου | προσθήκη υλικού | reading | skill development | textbook evaluation | supplementation
 10. 3
 11. 22
 12. Περιέχει : πίνακες, εικόνες
  • Τα βιβλία διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας (ELT) που χρησιμοποιούνται στα Γυμνάσια πληρούν τις απαιτήσεις πιστοποιητικών γλωσσομάθειας αλλά δεν υποστηρίζουν τις ανάγκες των μαθητών που σχετίζονται με την εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Επικεντρώνονται στις τέσσερις δεξιότητες, τη γραμματική και το λεξιλόγιο για να προετοιμάσουν τους υποψηφίους για εξετάσεις που αφορούν τα Πιστοποιητικά Αγγλικής Γλώσσας. Επομένως, οι καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας του Γυμνασίου πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν τα βιβλία Αγγλικής Γλώσσας και να προετοιμάζουν το απαραίτητο συμπληρωματικό υλικό για να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών τους και να τους βοηθήσουν στην εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Η παρούσα διατριβή εστιάζει μόνο στην προώθηση της αναγνωστικής ικανότητας και επιχειρεί να παρουσιάσει τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί μέσω συμπληρωματικού υλικού για το βιβλίο της ξένης γλώσσας που χρησιμοποιείται στην 7η τάξη στον ιδιωτικό τομέα. Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί μια προσέγγιση στη διδασκαλία της ανάγνωσης με συνεκτικό τρόπο και να υποστηριχθεί η συνολική ικανότητα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας αντί να αντιμετωπίζεται η δεξιότητα ως μια σειρά εργασιών αναγνωστικής κατανόησης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι 10 καθηγητές Αγγλικής γλώσσας που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και απάντησαν σε ερωτήσεις συνέντευξης με στόχο να τονίσουν την τρέχουσα κατάσταση στο διδακτικό τους πλαίσιο και να προσφέρουν προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας της αναγνωστικής ικανότητας. Τα ευρήματα έδειξαν ότι όλοι τους δεν είναι σύμφωνοι με την προώθηση της ανάγνωσης για εξεταστικούς σκοπούς που παρέχεται από το σχολικό βιβλίο, και τόνισαν την ανάγκη αλλαγής της προσέγγισης που υιοθετήθηκε, κάνοντας τους μαθητές ενεργούς συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάγνωσης, προσαρμόζοντας τις εργασίες που παρέχονται και συμπληρώνοντας τα υλικά σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών.
  • English Language Teaching (ELT) coursebooks used in Junior High Schools meet certificate requirements but do not support contemporary students’ needs relevant to EFL /ESL English language learning. They concentrate on the four skills, grammar and vocabulary to prepare candidates for English Language Certificate exams. Therefore, Junior Highschool teachers need to be able to evaluate ELT coursebooks and prepare the necessary supplementary material to address their students’ needs when using ELT coursebooks to help promote EFL /ESL language learning. The present dissertation focuses only on the reading skill and attempts to present ways it can be promoted through supplementary materials for an ELT coursebook, used in Grade 7 in the private sector. The aim is to present an approach to the teaching of reading in a coherent way and support overall the learners’ language learning competence rather than treating the skill as a series of reading comprehension tasks. The participants in the research are 10 English language teachers employed in a private language school who responded to interview questions aiming to highlight the current situation in their teaching context and offering suggestions for improving the teaching of reading skill. The findings revealed that all of them were not in agreement with the exam-oriented approach to reading provided by the textbook, and highlighted the need for changing the adopted approach making the students active participants in the reading process by adapting the tasks provided, and supplementing the materials in line with the learners’ needs.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.