Εξερευνώντας την ανατροφοδότηση των συμμαθητών (peer-feedback) σε ενήλικους μαθητές στον γραπτό λόγο.

Exploring peer-feedback in writing in the adult EFL classroom (english)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΕΝΗ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 75
 7. ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8. ΣΗΦΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
 9. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ PEER FEEDBACK | ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ WRITING SKILLS | ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ADULT LEARNERS | ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ PRIVATE LESSONS
 10. 8
 11. 100
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ,ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
 13. Anestou, E. (2019). ‘Exploring Greek EFL teachers’ and learners’ perception with regard to peer feedback in writing and proposing ways of incorporating it in the foreign language writing class'. Διπλωματική εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Ο στόχος της τρέχουσας μελέτης είναι να εξετάσει εάν η ανατροφοδότηση των συμμαθητών που εστιάζει στη διαδικασία της κειμενοκεντρικης προσέγγισης στο γραπτό λόγο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών σε μια τάξη όπου διδάσκονται τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα εάν μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες γραφής των μαθητών. Εξετάζονται επίσης η στάση των μαθητών απέναντι στο γραπτό λόγο στην ξένη γλώσσα, η απόδοσή τους πριν και μετά από την ανατροφοδοτηση και οι απόψεις τους σχετικά με την εφαρμογή της ανατροφοδοτησης των συμμαθητών. Επιπλέον, περιγράφονται οι δυσκολίες που προεκυψαν καθ 'όλη τη διαδικασία. Η ερευνήτρια εφάρμοσε ένα τεστ γραπτού λόγου πριν και μετά την χρήση της ανατροφοδότηση των συμμαθητών σε μια τάξη 8 ενηλίκων μαθητών επιπέδου C1, ηλικίας 30-38 ετών στο πλαίσιο ιδιαίτερων μαθημάτων στην Αχαΐα. Επιπλέον, τα κύρια εργαλεία ποσοτικής έρευνας που υιοθέτησε η ερευνήτρια ήταν ένα ερωτηματολόγιο και ένα τέστ. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ποσοτικού ερευνητικού οργάνου και τα δυο τεστ παραγωγής γραπτού λόγου, η ανατροφοδότηση των συμμαθητών φαίνεται να ωφέλησε τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους στο γραπτό λόγο, ενώ το κίνητρό τους προς την Αγγλική γλώσσα φαίνεται να επηρεάστηκε θετικά. Ένα άλλο σημαντικό εύρημα ήταν ότι οι μαθητές έδειξαν μια θετική στάση απέναντι στη χρήση ανατροφοδότησης των συμμαθητών. Τέλος, αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στον τομέα της ανατροφοδότησης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
  • The purpose of the current study is to explore whether peer feedback incorporated alongside with process writing can cater for the needs of students in an EFL classroom in Greece and specifically if it can enhance the learners' writing skills. The learners' attitudes towards writing, their performance before and after peer feedback and their views on the exploitation of peer feedback are explored as well. Moreover, the difficulties faced during the whole process are also outlined. The researcher implemented a pre- and a post- writing test using peer feedback in a class of 8 adult learners of C1 level, aged 30-38 years old at private lessons in Achaia. Furthermore, the main quantitative research instrument that the researcher adopted were a questionnaire and a test. According to the data of the quantitative research instrument and the two writing tests peer feedback seemed to have benefited the learners in realizing their mistakes in writing while their motivation towards English appeared to have been positively influenced. Another significant finding was that learners exhibited a positive attitude towards peer feedback. Finally, it acknowledges the need for further research in this field.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές