Δημιουργική γραφή: Καλλιεργώντας τις δεξιότητες γραπτής έκφρασης, τα κίνητρα και τη στάση των μαθητών με στόχο την ανάπτυξη του γραπτού λόγου στο μάθημα των Αγγλικών

Creative Writing: Developing young learners' writing skills, motivation and attitudes towards writing in the EFL classroom (english)

 1. MSc thesis
 2. ΒΡΑΓΙΩΡΓΟΥ, ΕΛΕΝΗ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 138
 7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 8. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 9. creative writing | δημιουργική γραφή | writing achievement | συγγραφική επιτυχία | English as a foreign language | Αγγλικά ως ξένη γλώσσα | motivation | κίνητρο | attitudes | διάθεση | disposition | στάση | writing skills | δεξιότητες γραπτού λόγου
 10. 30
 11. 1
 12. 117
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
  • Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να ερευνήσει την επίδραση της δημιουργικής γραφής στις επιδόσεις των μαθητών της Στ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου στο γραπτό λόγο. Επιπλέον διευρευνήθηκε ο βαθμός στον οποίο η δημιουργική γραφή θα μπορούσε να αυξήσει τα κίνητρα και τη στάση των μαθητών ως προς τον γραπτό λόγο. Επειδή ένας σημαντικός όγκος έρευνας έχει επικεντρωθεί σε εμπειρικές μελέτες που εξετάζουν τις δυνατότητες της δημιουργικής γραφής στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυτή η έρευνα μετατόπισε το ενδιαφέρον σε μαθητές νεότερης ηλικίας. Για το σκοπό αυτό ένα πρόγραμμα παρέμβασης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να βιώσουν τη δημιουργική γραφή ως μια αυτόνομη διαδικασία δημιουργίας γραπτού λόγου ενισχύοντας την ελεύθερη επιλογή. Η μελέτη αποτελέστηκε από πέντε πρωτότυπα μαθήματα δημιουργικής γραφής, εκπονήθηκε μέσα σε πέντε εβδομάδες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ενώ δεκαπέντε μαθητές συνολικά συμμετείχαν στην έρευνα. Μια δοκιμασία γραπτού λόγου διεξήχθη πριν και μετά την παρέμβαση, για να προσδιοριστεί, εάν τυχόν υπήρξε βελτίωση στην επίδοση των μαθητών. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά ερευνητικά εργαλεία, για να διαπιστωθεί η σημασία της δημιουργικής γραφής ως προς τη θετική στάση και τα κίνητρα των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση της συγγραφικής επιτυχίας, των κινήτρων και της στάσης των μαθητών στην έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν πολλές μαθησιακές ευκαιρίες, ώστε να διεγερθεί η φαντασία των μαθητών, να αναπτυχθεί η κριτική τους σκέψη και να εμπλουτιστεί η μάθησή τους στα αγγλικά. Επιπλέον οι μαθητές ασχολήθηκαν με διαφορετικά κειμενικά είδη, συνθέτοντας έτσι σωστότερα γραπτά κείμενα. Τέλος, μέσω της διάδρασης με τους συνομηλίκους τους ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση τους, η οποία συνέβαλλε στη δημιουργία μεγαλύτερου αισθήματος επιτυχίας.
  • Τhe present dissertation aimed to shed light on the impact that creative writing might exert on 6th- grade students’ achievement in writing performance. Moreover, an attempt was made to explore the extent to which creative writing could increase the learners’ motivation and dispositions towards writing. Considering the fact that a great amount of research has focused upon empirical studies which investigate the potential of creative writing in secondary or tertiary education contexts, this research shifted the emphasis to a young learners’ learning environment. To this aim, an implementation programme was designed and incorporated into the primary EFL classroom which could help the learners experience creative writing as an autonomous, free-choice writing process. The study was composed of five original creative writing lessons, was conducted throughout five weeks in the 2021- 2022 academic year and involved the participation of fifteen students in the research. A pre- and a post- writing test was integrated into the introductory and the final stage of the intervention programme to determine if there was any improvement in the students’ writing performance. Moreover, qualitative and quantitative research tools were utilised to examine the significance of creative writing in the students’ positive attitudes and motivation. The results demonstrated that the exploitation of creative writing in the EFL classroom played an essential role in the enhancement of writing achievement, motivation and disposition of the learners in the sixth grade of primary school. In this line, ample learning opportunities were offered in order to stimulate learners’ imagination while promoting their critical thinking and enriching their learning in English. Moreover, the learners were familiarised with various writing genres and developed skills in process writing, which contributed to composing more effective texts. Finally, through peer interaction, the learners’ confidence was boosted reinforcing, thus, their sense of achievement.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές