Μαθησιακά Αποτελέσματα των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Google Classroom

LMS learning Outcomes: A case study of Google Classroom (english)

 1. MSc thesis
 2. Παππά, Αποστολία
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 49
 7. Περηφάνου, Μαρία
 8. LMS | Google Classroom | English teaching
 9. 3
 10. 75
 11. Πίνακες, Σχήματα, Διαγράμματα
  • Η εκπαίδευση σε όλα της τα επίπεδα και όλες τις μορφές της, όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση, θα πρέπει να είναι άμεση, ευέλικτη και να ανταποκρίνεται στα κοινωνικά της ερεθίσματα και ανάγκες της αγοράς. Η ηλεκτρονική μάθηση έρχεται να εκπληρώσει αυτόν τον ρόλο και να παρέχει τα εργαλεία που απαιτούνται ώστε η μαθησιακή διαδικασία να είναι αποτελεσματική και να εκπληρώνει τους στόχους της. Οι πάροχοι εκπαίδευσης, δημόσιοι και ιδιωτικοί, θα πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης και την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στις νέες απαιτήσεις. Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει να αναδείξει τη σημασία του ρόλου της E-Learning και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Να τονίσει τη σημασία των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων. Να αναδείξει τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τη σημασία των προγραμμάτων σπουδών στην ψηφιακή εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα, με τη μορφή διαδικτυακής έρευνας με τη συμμετοχή 260 καθηγητών Αγγλικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι απάντησαν σε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, διερευνώντας τις απόψεις και τη στάση τους απέναντι στο Google Classroom. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δάσκαλοι μοιράζονται θετικές απόψεις και στάσεις για το LMS και το Google Classroom, ειδικότερα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και συζητούνται.
  • Education in all its levels and all its forms, such as education adult, university education, and lifelong learning, should be immediate, flexible, and responsive to its social stimuli and needs market. E-learning comes to fulfill this role and to provide the tools needed for the learning process to be effective and meet its objectives. Education providers, both public and private, should have the right tools to support e-Learning and adapt curricula to the new requirements. The present research paper aims to highlight the importance of the role of E-Learning and ICT in education. Emphasize the importance of Learning Objects. To highlight educational policies and the importance of curricula in digital education. In the course of this dissertation, research was conducted, in the form of an online survey with the participation of 260 English teachers of primary and secondary education. The teachers responded to an online questionnaire, investigating their opinions and attitudes towards Google Classroom. The results showed that teachers share positive views and attitudes toward LMS and Google Classroom, in particular. Results are presented and discussed.
 12. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές