ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

TEACHING COMMUNICATIVE ORACY SKILLS TO YOUNG LEARNERS IN A GREEK PRIVATE LANGUAGE SCHOOL: A CASE STUDY (english)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΤΑΖΗ, ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 133
 7. ΚΟΥΒΔΟΥ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
 8. ΚΟΥΒΔΟΥ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 9. νεαροί μαθητές - young learners | προφορικές δεξιότητες - oral skills | επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας - communicative language teaching | αυθεντικότητα - authenticity | συνεργατική μάθηση - collaborative learning
 10. 7
 11. 165
 12. Περιέχει πίνακες, εικόνες, φωτογραφίες
  • Η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας σε νέους μαθητές ήταν από πάντα στο προσκήνιο λόγω της ανάγκης να έρθουμε κοντά με άλλους πολιτισμούς. Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, η διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, έχει κυριαρχήσει τόσο τον δημόσιο όσον και τον ιδιωτικό κλάδο, καθώς τα νέα παιδιά δεν διδάσκονται την γλώσσα μόνο στο σχολείο αλλά και σε ιδιωτικά κέντρα ξένων γλωσσών τα απογεύματα. Ωστόσο, η φύση αυτών των χώρων που προσανατολίζονται στις εξετάσεις έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι μαθητές να μην εκτίθενται σε όσο αυθεντικό υλικό χρειάζεται ώστε να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να εξελιχθούν σε αυτόνομους χρήστες της γλώσσας. Συνεπώς, το ζήτημα της διδασκαλίας των προφορικών δεξιοτήτων σε νέους μαθητές με μια πιο επικοινωνιακή μέθοδο μέσα στο περιβάλλον ενός ιδιωτικού κέντρου ξένων γλωσσών, εξετάζεται σε αυτή την διπλωματική εργασία. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ερευνήσει την χρήση της επικοινωνιακής μεθόδου στο ελληνικό κέντρο ξένων γλωσσών σε σχέση με την ανάπτυξη των προφορικών δεξιοτήτων ώστε να γίνει η διαδικασία διδασκαλίας πιο αποτελεσματική και εστιασμένη στο μαθητή. Για να ερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της, ένα ερευνητικό σχέδιο δράσης διεξάχθηκε με μία πειραματική ομάδα τεσσάρων Ελληνόφωνων μαθητών. Για το σκοπό της έρευνας, δέκα μαθήματα σχεδιάστηκαν με βάση τις αρχές της επικοινωνιακής διδασκαλίας της γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη των προφορικών δεξιοτήτων. Μετά την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, επιβεβαιώθηκε πως η επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη ενός ιδιωτικού κέντρου ξένων γλωσσών και είναι αποτελεσματική για τους νέους μαθητές υπό προϋποθέσεις. Η αυθεντικότητά και η συμμετοχή σε προφορική αλληλεπίδραση που προέρχεται από την πραγματική ζωή φαίνεται να θεωρούνται ως προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προφορικού λόγου. Η έρευνα έδειξε πως οι νέοι μαθητές όχι μόνο ανέπτυξαν τις προφορικές τους δεξιότητες και εξελίχθηκαν ως αυτόνομοι χρήστες της γλώσσας, αλλά τα επίπεδα κινήτρου τους αυξήθηκαν επίσης.
  • Teaching a second language to young learners has always been at the center of attention due to the need to come closer to other cultures. In Greece, particularly, teaching English as a foreign language has dominated both the state as well as the private field, since young children are not only taught the language at school but also at private language institutions in the afternoons. However, the exam-oriented nature of such environments results in young students not being exposed to as much authentic input as they should to develop their communicative skills and grow into independent users of the target language. Consequently, the issue of teaching oral skills to young learners in a more communicative way inside the environment of a private language institution is researched in this dissertation. More particularly, the purpose of the current research is to explore the use of the communicative language approach in the Greek English language school, in connection with the development of the students’ oracy skills so as to make the teaching process more effective and learner-centered. To investigate its effectiveness, action research was carried out with an experimental group of four Greek-speaking students. For the purpose of the study, ten lesson plans were designed based on the principles of communicative language teaching targeting at the development of oral skills. After the qualitative analysis of the data, it was confirmed that communicative language teaching can be applied to the classroom of a private language institution and be effective to young learners under certain conditions. Authenticity and engagement in real life oral interaction seem to appear as prerequisites to the development of the skills of speaking and listening. The research showed that not only did young learners develop their oral skills and grow as independent users of the target language, but their motivation levels increased, as well.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.