Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός πλαισίου μέσω ιστοριών για την ανάπτυξη του λεξιλογίου της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε μία τάξη του Ελληνικού Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου

Designing and ιmplementing a story-based framework to develop vocabulary in an EFL class of the Greek State Primary School (english)

 1. MSc thesis
 2. Γιαννακοπούλου, Ελισσάβετ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 25 September 2022 [2022-09-25]
 5. Αγγλικά
 6. 115
 7. Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα
 8. Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα | Κούβδου, Ανδρονίκη
 9. Νεαροί μαθητές | Young learners | Προσέγγιση μέσω ιστοριών | Story-based approach | Ανάπτυξη λεξιλογίου | Vocabulary development
 10. 11
 11. 94
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
 13. Teaching English to Young Learners/Paul Bouniol, Keti Zouganeli
  • Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνήσει πως η εφαρμογή ενός πλαισίου βασισμένου σε ιστορίες μπορεί να βελτιώσει την ανάπτυξη του λεξιλογίου νεαρών μαθητών στην Αγγλική γλώσσα. Γι’ αυτό το σκοπό, επιλέχθηκαν τρεις αυθεντικές ιστορίες και χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικό υλικό σε μία πολυπολιτισμική, μικτής ικανότητας τάξη είκοσι-δύο μαθητών που φοιτούν στην Τετάρτη τάξη του Ελληνικού Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου, για μία περίοδο δύο εβδομάδων και συνολικά έξι μαθημάτων. Αυτή η παρέμβαση στοχεύει επίσης να εξετάσει τα κριτήρια για την επιλογή ιστοριών και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που είναι σχετικά με την διδασκαλία λεξιλογίου, και κατά πόσο η προσέγγιση μέσω ιστοριών μπορεί να επηρεάσει θετικά τα κίνητρα και τις στάσεις των νεαρών μαθητών απέναντι στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Προκειμένου να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα αναπτύχθηκε ένα ερευνητικό σχέδιο μικτών μεθόδων. Πιο συγκεκριμένα, οι παρατηρήσεις της ερευνήτριας στην τάξη αποτέλεσαν την κύρια πηγή ποιοτικών δεδομένων, ενώ ποσοτικές πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από τα λεξιλογικά τεστ και ένα ερωτηματολόγιο τα οποία χορηγήθηκαν στους μαθητές. Στη συνέχεια τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, συνδυάστηκαν, αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι η προσέγγιση μέσω ιστοριών μπορεί με επιτυχία να στηρίξει την ανάπτυξη του παραγωγικού λεξιλογίου των νεαρών μαθητών σε σημαντικό βαθμό. Επιπλέον, οι ίδιοι οι μαθητές αξιολόγησαν θετικά τις ιστορίες ως μέσο διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας και παρατηρήθηκε ότι συμμετείχαν πιο ενεργά στα μαθήματα. Παρά τους περιορισμούς της παρούσας μελέτης, θεωρείται ότι αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω έρευνα, σχετικά με την εφαρμογή της προσέγγισης μέσω ιστοριών, στο μέλλον.
  • The primary aim of the present dissertation is to investigate how the implementation of a story-based framework can enhance young learners’ English language vocabulary development. Towards this end, three authentic stories were selected and used as classroom input material to be taught to a multicultural, mixed ability class of twenty-two young learners attending the fourth grade of Greek State Primary School, over a two-week period comprising six teaching sessions. This intervention also aims to examine the story selection and task design criteria which are particularly relevant to vocabulary teaching, and whether the story-based approach can positively influence young learners’ motivation and attitudes towards foreign language learning. In order to answer these questions, a mixed-methods research design was developed. More specifically, the researcher’s classroom observations were the main source of qualitative data, while quantitative information was collected through vocabulary tests and a questionnaire, both administered to the learners. Subsequently, the collected data were combined, analyzed and interpreted. The research results confirmed that the story-based approach can successfully support young learners’ productive vocabulary development to a considerable extent. In addition, learners themselves made favourable evaluations of stories as a means of English language instruction and they appeared to be involved and participate more actively in the lessons. Despite the constraints and limitations of the present study, it is considered that these findings can form the basis of further research, relevant to the implementation of the story-based approach, in the future.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.