Η πρόκληση του COVID 19 στην Ελληνική Δευτεροβάθμια ξενόγλωσση εκπαίδευση (Αγγλικής) και η επόμενη μέρα. Οι νέοι τρόποι διδασκαλίας, οι στάσεις και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν - είναι εδώ για να μείνουν;

The COVID 19 challenge in the Greek Secondary (EFL) education and the day after.The new ways of teaching, attitudes, and tools used-are they here to stay? (english)

 1. MSc thesis
 2. Καραγιαννοπούλου, Μαρία
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 107
 7. Βλάχος, Κοσμάς
 8. Βλάχος, Κοσμάς | Καραγιάννη, Ευαγγελία
 9. Greek Secondary EFL teachers | COVID-19 | distance education | online teaching | Web 2.0 tools
 10. 4
 11. 24
 12. 64
 13. πίνακες, διαγράμματα
  • Αυτή η διατριβή εμπνεύστηκε από τις μοναδικές συνθήκες που βιώσαμε όλοι μας λόγω της πανδημίας COVID-19, η οποία άλλαξε τη ζωή μας σχεδόν σε μια νύχτα. Τίποτα δεν έμεινε ανεπηρέαστο και η εκπαίδευση ήταν ένας από τους πιο ευαίσθητους τομείς της δημόσιας ζωής που υπέστη μια απρόβλεπτη και πρωτοφανή αλλαγή. Η πρόσωπο με πρόσωπο σχολική αλληλεπίδραση σταμάτησε για το μεγαλύτερο μέρος δύο συνεχόμενων ετών και η εκπαιδευτική διδασκαλία έπρεπε να μεταφερθεί στο διαδίκτυο με ελάχιστη ή καθόλου προηγούμενη προετοιμασία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έπρεπε να επανεφεύρουν τον εαυτό τους και τη διδακτική τους πρακτική μέσα σε λίγες ημέρες. Η κατάσταση που προέκυψε ήταν προκλητική και δύσκολη για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα παγκοσμίως. Οι επιπτώσεις της μένει να φανούν και να εξεταστούν δεόντως στο μέλλον. Όντας καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτοφανή κατάσταση, ο ερευνητής παρακινήθηκε να πραγματοποιήσει την παρούσα έρευνα και να εξετάσει τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις των καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μάθησης κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Να διερευνήσει τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν και πώς αξιολογήθηκαν από τους καθηγητές EFL, να συζητήσει τα κύρια εμπόδια που συνάντησαν και τον τρόπο με τον οποίο τα ξεπέρασαν. Τέλος, να ανακαλύψει τις πιθανές υποδείξεις και προτάσεις των καθηγητών EFL της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να βελτιωθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο μέλλον. Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση τόσο ενός ποσοτικού ερευνητικού εργαλείου (ερωτηματολόγιο), όσο και μιας ποιοτικής μεθόδου (συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και Συντονιστές Εκπαίδευσης). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν πλήθος δυσκολιών στην προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν τους ασύγχρονους και σύγχρονους τρόπους εξ αποστάσεως διδασκαλίας που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς ήταν απροετοίμαστοι για τη μετάβαση στη διαδικτυακή διδασκαλία. Παρόλα αυτά, προσπάθησαν σκληρά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και έκαναν χρήση μιας μεγάλης ποικιλίας εργαλείων και εφαρμογών , αρκετά από τα οποία συνεχίζουν να χρησιμοποιούν και μετά την επιστροφή στη συμβατική τάξη. Τα δύο σημεία που υποστηρίχθηκαν σχεδόν καθολικά ήταν, πρώτον, η ανάγκη περαιτέρω ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των καθηγητών Αγγλικής για τις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και τις διάφορες πτυχές και συνιστώσες τους (π.χ. σχεδιασμός μαθήματος, εργασία στο σπίτι, αξιολόγηση...) και, δεύτερον, ότι παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες η εμπειρία του COVID επέφερε κάποια επαγγελματική ανάπτυξη στη διδακτική πρακτική των καθηγητών Αγγλικής. Ωστόσο, η εξ αποστάσεως διδασκαλία θεωρείται από την πλειονότητα των ερωτηθέντων πιθανή λύση μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή μη προσβασιμότητας των μαθητών στις σχολικές εγκαταστάσεις και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού.
  • This dissertation was inspired by the unique conditions we all experienced due to the COVID-19 pandemid which changed our lives practically overnight. Nothing was left unaffected and education was one of the most sensitive sectors of public life that suffered an unanticipated and unparalleled change. Face-to-face school interaction stopped for the greater part of two consecutive years and educational instruction had to be moved online with little or no previous preparation of the teachers who had to re-invent themselves and their teaching practice in a matter of days. The situation that arose was challenging and difficult for the whole educational community worldwide. Its repercussions remain to be seen and duly examined in the future. Being an EFL teacher of the Secondary education, who had to deal with this unprecedented condition, the researcher was prompted to carry out this research and examine the experiences and the perceptions of secondary school EFL teachers regarding the new mode of online teaching and learning during the COVID-19 pandemic period. To investigate the platforms and applications used and how they were evaluated by the EFL teachers, to discuss the main obstacles they came across and the way to overcome them. Finally, to discover the possible suggestions and proposals of secondary education EFL teachers regarding the measures to be taken so as to improve distance education in the future. The research was carried out with the use of both a quantitative research tool (a questionnaire), and a qualitative method (interviews with teachers and Education Coordinators). According to the findings of the research, the teachers had to face a multitude of difficulties in their efforts to use the asynchronous and synchronous modes of remote teaching that were adopted during the pandemic as they were unprepared for the transition to online teaching. Nevertheless, they tried hard to overcome the difficulties and they made use of a wide variety of tools and applications , a number of which they continue to use after the return to the conventional classroom. The two points that were almost universally supported were firstly, the need of further in-service training of the EFL teachers on alternative forms of teaching and their various aspects and constituents (eg. lesson planning, homework, assessment...) and secondly, that despite all the problems and difficulties the COVID experience has brought about some professional development in the EFL teachers’ teaching practice. However, remote teaching is deemed by the majority of respondents a possible solution only in cases of emergency or inaccessibility of students to school facilities and should not be used in the case of staff shortage.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.