Η Διδασκαλία της προφορικής δεξιότητας και παρουσίασης σε μια πολιτικό μηχανικό εφαρμόζοντας μια οριζόντια και κάθετη προσέγγιση για την ανάλυση των αναγκών

TEACHING SPEAKING PRESENTATION SKILLS TO A CIVIL ENGINEER BY APPLYING A HORIZONTAL AND VERTICAL NEEDS ANALYSIS APPROACH (english)

 1. MSc thesis
 2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 168
 7. ΣΙΦΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ
 8. ΣΙΦΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 9. ενήλικας μαθητής | adult learner | oral presentations | προφορικές παρουσιάσεις | needs analysis | ανάλυση αναγκών | genre awareness | ESP
 10. 7
 11. 48
 12. περιέχει φωτογραφίες, πίνακες και εικόνες
  • Περίληψη Αυτή η διπλωματική παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με έναν μαθητή Αγγλικών για ειδικούς σκοπούς που διδάσκεται δεξιότητες προφορικής παρουσίασης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει τον μαθησιακό αντίκτυπο που έχει αυτός ο χρονικά σύντομος κύκλος μαθημάτων στις δεξιότητες προφορικής παρουσίασης στον ενήλικο εκπαιδευόμενο, και σε ποιο βαθμό τα μαθήματα αυξάνουν την ενημέωση και κατανόηση του μαθητή σχετικά με το είδος των προφορικών παρουσιάσεων. Για το σκοπό αυτό, ο ερευνητής έπρεπε να συλλέξει όλα τα δεδομένα που απαιτούνταν για να δημιουργήσει το προφίλ του εκπαιδευόμενου εστιάζοντας στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες του. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των αναγκών του μαθητή ήταν η συνέντευξη η οποία ήταν δομημένη κατα το ήμισυ και παρείχε στον ερευνητή πολύτιμες πληροφορίες που ήταν επίσης χρήσιμες για το σχεδιασμό των μαθημάτων. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών, ο δάσκαλος σχεδίασε τέσσερα μαθήματα διάρκειας ενενήντα λεπτών το καθένα σε μια προσπάθεια να καλύψει όλες τις πτυχές της ενημέρωσης και κατανόησης του είδους των προφορικών παρουσιάσεων. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα μαθήματα, ο δάσκαλος πήρε συνεντεύξεις από τον εκπαιδευόμενο για να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις εντυπώσεις του σχετικά με αυτό που διδάσκεται και γενικά οτιδήποτε θα επέτρεπε στον δάσκαλο να λάβει την απαραίτητη ανατροφοδότηση για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του μαθητή. . Ο μαθητής ανταποκρίθηκε καλά στα μαθήματα δείχνοντας ενθουσιασμό και προθυμία να συμμετάσχει τόσο στη διδακτική όσο και στη μαθησιακή διαδικασία. Αν και δεν είχε κάνει μαθήματων αγγλικών για πολλά χρόνια, συνήθισε τα μαθήματα σχεδόν αμέσως και αφομοίωσε τη θεωρία που παρουσιάστηκε χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες. Επιπλέον, κατάφερε να κάνει ικανοποιητικές και αποτελεσματικές προφορικές παρουσιάσεις αντιμετωπίζοντας τα συναισθήματα άγχους και στρες που ένιωθε στην αρχή. Η τελευταία της παρουσίαση αποδεικνύει την πρόοδό της και τη βελτίωση που έχει κάνει για την επίτευξη του στόχου της έρευνας να γνωρίσει και να κατανοήσει το είδος των προφορικών παρουσιάσεων. Ωστόσο, η έλλειψη χρόνου για περαιτέρω μελέτη στο σπίτι ήταν ένας σημαντικός περιορισμός αυτής της μελέτης.
  • Abstract This dissertation presents a case study regarding an ESP learner being taught oral presentation skills in a short period of time. The aim of this research is to examine what learning impact this short course on oral presentation skills has on the adult learner, and to what extent the lessons raise the learner’s genre awareness of oral presentations. To this end, the researcher had to collect all the data needed to create the learner’s profile focusing on her needs, preferences and desires. The tool used for the learner’s needs analysis was the interview which was semi-structured and provided the researcher with valuable information which was also useful for the design of the lessons. Based on the results of needs analysis, the teacher designed four lessons each lasting ninety minutes in an attempt to cover all the aspects of raising genre awareness of oral presentations. Before, during and after the lessons, the teacher interviewed the learner to elicit as much information as possible about her thoughts, feelings, impressions about what is being taught and generally anything that would enable the teacher to get the necessary feedback to accommodate the learner’s needs. The learner responded well to the lessons showing an enthusiasm and willingness to participating in both the teaching and the learning process. Although she had not studied English for many years, she got used to the lessons almost immediately and she assimilated the theory presented without meeting any special difficulties. In addition, she managed to make satisfactory and efficient oral presentations discarding the feelings of anxiety and stress that she felt in the beginning. Her last presentation proves her progress and the improvement she has made reaching the aim of the research to raise her genre awareness of oral presentations. However, the lack of time for further studying at home was a major limitation of this study.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.