Η χρήση της Ψηφιακής Κατασκευής Ιστοριών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ψηφιακού εγγραμματισμού και στρατηγικών συγγραφής γραπτού λόγου σε μαθητές ενός ελληνικού δημοτικού σχολείου στη Χίο

Digital Story-Telling to develop digital literacy skills and writing strategies in primary school students (english)

 1. MSc thesis
 2. Κάβουρας, Σπυρίδων
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 236
 7. Κανταρίδου, Ζωή
 8. Κανταρίδου , Ζωή | Καρατσιώρη, Μαριάνθη
 9. Digital Storytelling | digital literacy skills | writing strategies | primary school | Google Presentation Slides | Distant learning | blended learning | ψηφιακή αφήγηση ιστοριών | ψηφιακές δεξιότητες | δημοτικό σχολείο | στρατηγικές συγγραφής γραπτού λόγου | μικτή μάθηση | DigCompEdu | DigComp | Ευρωπαϊκό Πλάισιο αξιολόγησης ψηφιακών δεξιοτήτων | 21st century skills | Πλατφόρμα 21 | Δεξιότητες 21ου αιώνα | collaborative writing
 10. 26
 11. 2
 12. 119
 13. 6 σχεδιαγράμματα και 3 πίνακες στο κυρίως σώμα
 14. Karagianni Chariklia (2016). Using digital storytelling to enhance the development of young learners’ writing skills in an EFL context. Unpublished Master Thesis, Hellenic Open University:Patras.
  • Αυτή η μελέτη περίπτωσης εφαρμόζει έναν πολυτροπικό τρόπο εκμάθησης και σχεδιασμό διδασκαλίας για τη διερεύνηση του ρόλου της ψηφιακής αφήγησης στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ψηφιακού εγγραμματισμού και στρατηγικών συγγραφής γραπτού λόγου των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω εξ αποστάσεως εφαρμογών σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας. Διεξήχθη στο δημοτικό σχολείο Κάμπου της Χίου το σχολικό έτος 2021-2022. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι μαθητές της 5ης και της 6ης τάξης αλληλεπιδρούσαν διαδικτυακά, μέσω ομαδικών εργασιών για να δημιουργήσουν δύο εργασίες δημιουργικής γραφής το κάθε ζευγάρι σε μια σειρά μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές έλαβαν οδηγίες να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες με παρουσιάσεις PowerPoint.
  • This case study implements a multimodal instruction and teaching design to explore the role of digital storytelling in developing primary students’ digital literacy skills and writing strategies through distant online learning with both synchronous and asynchronous applications. It was conducted in the Kampos primary school of Chios, Greece. During the research, 5th and 6th grade students interacted through pair work to produce two writing pieces each in a series of lessons. During the lessons, learners were instructed to produce two digital projects in pairs in the computer lab or through distance learning with a synchronous online Google presentation slides application incorporating multiple modalities (text, pictures and sound).
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές