Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ CLIL ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

THE EFFECTIVENESS OF CLIL METHODOLOGY IN VERY YOUNG LEARNERS' ORAL PERFORMANCE (english)

 1. MSc thesis
 2. ARGYROPOULOU, MARINA
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 55
 7. SOULIOTI, EVAGGELIA
 8. SOULIOTI, EVAGGELIA | SARRI, OURANIA
 9. CLIL | προσχολική ηλικία and young learners | προφορικός λόγος and oral skills | ποιοτική and qualitative | λίστα παρατήρησης and observation list | συνέντευξη and interview
 10. 6
 11. 2
 12. 28
 13. 0
 14. Developing the speaking skills of students through CLIL/ Delliou, A., & Zafiri, M.
  • Η παρακάτω έρευνα εξετάζει την ενσωμάτωση της μεθοδολογίας CLIL στην προσχολική εκπαίδευση και αναλύει τα αποτελέσματα που δύναται να έχει στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, δίνει έμφαση στη διδασκαλία CLIL στις πολύ μικρές ηλικίες, στις προκλήσεις που οι εκπαιδευτικοί μπορεί να αντιμετωπίζουν κατα τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να βοηθήσει ώστε το περιεχόμενο και η γλωσσα να αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Η έρευνα απευθύνεται στις πολύ μικρές ηλικίες μεταξύ 5-6 ετών και διεξήχθη στη σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου στην Αθήνα. Η έρευνα διήρκησε δύο εβδομάδες και οι συμμετέχοντες παρατήρησαν σαράντα διδακτικές ώρες συνολικά. Στην αρχή της εργασίας θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο που προκύπτει από τις λέξεις κλειδιά, δηλαδή τις ιδαίτερες εκπαιδευτικές συνθήκες στις πολύ μικρές ηλικίες, τη μεθοδολογία CLIL μαζί με τις μεθόδους και τις τεχνικές της καθώς και την διδασκαλία των προφορικών δεξιοτήτων. Ο ερευνητής αφού περιγράψει λεπτομερώς το σχεδιασμό της έρευνας, τηε μεθοδολογία της έρευνας και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, θα αναλύσει περαιτέρω τα αποτελέσματα που προέκυψαν απο την ερευνητική διαδικασία. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα, η έρευνα έχει σκοπό να δώσει φως σε μελλοντικές έρευνες στον κλάδο αυτό αλλά και σε μελλοντικές εφαρμογές της μεθοδολογίας CLIL στην εκπαίδευση.
  • This research examines the integration of CLIL methodology into preschool education and analyses the effects that it may have on the very young learners’ oral performance. It focuses on the specialty of teaching CLIL to very young learners, the challenges that teachers may face during the CLIL teaching process and whether it is possible for the teacher to help content and language develop at the same time. The study is addressed to very young learners aged five to six years old and it was conducted at I. M. Panagiotopoulos in Athens. The study lasted for two weeks and forty hours of CLIL lessons were observed. At the beginning, a conceptual framework of the key elements will be presented, these are the very young learners teaching situation, the CLIL methodology together with its methods and techniques and the teaching of oral skills. The researcher after describing the research design in detail, the research methodology as well as the materials she used, she will further analyse the results that came from the investigation. Finally, based on the results, the study tends to shed light to implications for future research on the field and for future applications on education.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές