Προϊόντα τεχνητού φωτισμού και αειφορία - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων φωτισμού σε όλο το κύκλο ζωής τους και μέθοδοι περιορισμού των επιπτώσεων

Artificial lighting products and sustainability - Environmental impacts of lighting products throughout their life cycle and methods of mitigation (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσουκαλής, Δημήτριος
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 160
 7. Γρηγορόπουλος, Χρήστος
 8. Γρηγορόπουλος, Χρήστος | Βονιτσάνος, Γεράσιμος
 9. Βιωσιμότητα | Sustainability | Λαμπτήρες | Light Bulbs | Ανάλυση Κύκλου Ζωής | Life Cycle Analysis | Κυκλική Οικονομία | Circular Economy | Ανακύκλωση | Recycling
 10. 31
 11. 98
 12. Περιέχει : πίνακες, σχήματα, εικόνες
 13. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Η.Η.Ε. / ΑΓΓΕΛΗΣ Γ.
  • Μέσα σε ένα γενικευμένο κλίμα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, ο τεχνητός φωτισμός και τα προϊόντα του, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπλεκόμενους παράγοντες σε θέματα περιβαλλοντικών ζητημάτων. Για την διερεύνηση των περιβαλλοντικών¨ επιπτώσεων από τα προϊόντα φωτισμού χρησιμοποιούνται επιστημονικά εργαλεία και μεθοδολογίες όπως η ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ). Επίσης προκειμένου να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές συνέπειες από την χρήση των προϊόντων φωτισμού προτείνονται μέτρα όπως ο οικολογικός σχεδιασμός, η επαναχρησιμοποίηση, η επισκευή, η ανακατασκευή και η ανακύκλωση στα πλαίσια ενός κυκλικού οικονομικού μοντέλου. Η διπλωματική αυτή έχει ως στόχο να περιγραφούν οι ΑΚΖ των προϊόντων φωτισμού με τα συμπεράσματα που προκύπτουν και πως μπορούν να βοηθήσουν στην βιωσιμότητα του πλανήτη. Μπορεί για παράδειγμα τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, από την χρήση ενός λαμπτήρα, να έχει η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την διάρκεια της ζωής του, όμως υπάρχουν και άλλα στάδια όπως η κατασκευή, η μεταφορά και το τέλος της ζωής του όπου οι ΑΚΖ τεκμηριώνουνε ότι προξενούν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν μέθοδοι ανακύκλωσης και εξοικονόμησης της ενέργειας σε σχέση με τα προϊόντα φωτισμού καθώς και τι προτείνεται για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων. Αναδεικνύονται επιπροσθέτως σημαντικά οφέλη για την βιωσιμότητα μέσα από την ιδέα της κυκλικής οικονομίας όπου τα προϊόντα φωτισμού ανακατασκευάζονται, αναβαθμίζονται ή ενημερώνονται προκειμένου για παράδειγμα να αυξηθεί η φωτιστική τους απόδοση, συνδεσιμότητά τους κτλ. Επίσης θα παρουσιαστεί η υπάρχουσα κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα καθώς επίσης και τα νομοθετικά μέτρα και οι ενέργειες που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων φωτισμού.
  • In a generalized climate of environmental awareness, artificial lighting and its products, is one of the most important stakeholders in environmental issues. Scientific tools and methodologies such as life cycle analysis (LCA) are used to investigate the environmental impact of lighting products. Also in order to reduce the environmental consequences from the use of lighting products, measures such as ecological design, reuse, repair, remanufacture and recycling are proposed within a cyclical economic model. This dissertation aims to describe the LCAs of lighting products with the conclusions that emerge and how they can help the sustainability of the planet. For example, the consumption of electricity throughout its life may have the greatest environmental impact from the use of a light bulb, but there are other stages such as its construction, transport and end of life where the LCAs document that they cause significant environmental impact. Methods of recycling and energy saving in relation to lighting products will be analyzed and evaluated, as well as what is proposed for more efficient waste management. In addition, significant benefits for sustainability are highlighted through the idea of the circular economy where lighting products are remanufactured, upgraded or updated in order to increase, for example, their lighting efficiency, connectivity, etc. Also, will be presented the current situation in Europe and Greece as well legislative measures and actions taken by the European Union and other international organizations to address the environmental impact of lighting products.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές