“Το φως μέσα μας. H συμβολή του φωτός στο θέατρο και η επίδρασή του στην συναισθηματική κατάσταση των θεατών.”

«The Light in our soul. The effect of theatrical lighting on the emotional state of the spectators» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τζιορτζιώτη, Μαρία
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 196
 7. Σπέντζα, Μάρα
 8. Μάσχα, Μελίνα | Ζερεφός, Στυλιανός
 9. Φωτισμός, Θεατρικός φωτισμός, Φωτιστικός εξοπλισμός, Θεατρική παράσταση, Σχεδιασμός θεατρικού φωτισμού, συναίσθημα.
 10. 8
 11. 28
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Περίληψη Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο το φως επιδρά στην συναισθηματική κατάσταση των θεατών στο πλαίσιο της θεατρικής δημιουργίας, διαμορφώνοντας μία συνολική εικόνα των σχεδιαστικών τεχνικών και καθορίζοντας τα μέσα που επιστρατεύει ο φωτιστής, για να επιφέρει το βέλτιστο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα μελετηθούν δεδομένα σχετικά με την επιστήμη του Σχεδιασμού του φωτισμού διαχρονικά, τις τεχνολογικές πτυχές του και την εξέλιξη του ανά τους αιώνες έχοντας ως εφαλτήριο το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι βασικές φωτιστικές τεχνικές που πλαισιώνουν τη θεατρική σκηνή, καθώς και η σύνδεση του φωτός με τη διέγερση συγκεκριμένων συναισθημάτων στο κοινό, ανάλογα με τις επιταγές της εκάστοτε θεατρικής παράστασης. Επιπλέον για του σκοπούς της εργασίας, παρακολουθήθηκαν και έγινε εκτεταμένη ανάλυση τριών θεατρικών παραστάσεων, (case studies) δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα που προκάλεσε ο φωτισμός τους στο κοινό, ανάλογα και με τη θεματολογία και τη σκηνοθετική διαμόρφωση του κάθε έργου. Τέλος, με την εμπειρία της μελέτης στο σύνολο της, επιχειρείται να σχεδιαστεί η παράσταση «Όνειρο θερινής νυκτός» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε ένα υποθετικό πλαίσιο, σχεδιάζοντας τα σκηνικά, τη σκηνοθετική διαρρύθμιση των σκηνών και τέλος τον ακριβή καθορισμό του φωτισμού της κάθε σκηνής, ανάλογα με τη θεματολογία και τα συναισθήματα που προσδοκά να διεγείρει. Το τελευταίο αυτό στάδιο αποτελεί και το ουσιαστικότερο βήμα ολόκληρης της μελέτης, καθώς εφαρμόζονται πρακτικά όλες οι αρχές που θεσπίστηκαν και αναλύθηκαν στην ΔΕ, εξάγοντας πολύτιμα συμπεράσματα τόσο για το σύνολο της έρευνας, όσο και για τις ενδιαφέρουσες πτυχές της εργασίας ενός θεατρικού φωτιστή.
  • The purpose of this dissertation is to study the way in which light affects the emotional state of the spectators in the context of theatrical creation, forming an overall picture of the design techniques and determining the means employed by the illuminator, to bring the best artistic result. More specifically, data on the science of lighting design over time, its technological aspects and its evolution over the centuries will be studied, starting with the ancient Greek theater as a springboard. Then we will analyze the basic lighting techniques that frame the theatrical stage, as well as the connection of light with the stimulation of specific emotions in the audience, depending on the requirements of each theatrical performance. In addition, for the purposes of the work, three theatrical performances were monitored and an extensive analysis was made (case studies), emphasizing the emotions caused by their lighting to the public, depending on the theme and the direction of each play. Finally, with the experience of the study as a whole, an attempt is made to design the play "A Midsummer Night's Dream" by William Shakespeare, in a hypothetical context, designing the sets, the directorial layout of the scenes and finally the exact definition of the lighting of each scene, depending on the subject matter and the emotions it expects to excite. This last stage is the most essential step of the whole study, as practically all the principles established and analyzed in the MA are applied, drawing valuable conclusions both for the whole research and for the interesting aspects of the work of a theatrical illuminator.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.