Απόδοση του νέου ευρωπαϊκού προτύπου σχεδιασμού φωτισμού εσωτερικών χώρων ως προς τα κριτήρια φωτισμού και τον ανθρωποκεντρικό φωτισμό

Performance of the new European interior lighting design standard in terms of lighting criteria and Human Centric Lighting (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΣΕΡΒΑΡΤΣΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 238
 7. ΔΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ
 8. ΣΚΑΝΔΑΛΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΖΕΡΕΦΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 9. Well Βuilding Standard, EN 12464-1, LED, Σχεδίαση φωτισμού, Μελανοπικά lx, EML, M-EDI | Well Βuilding Standard, EN 12464-1, LED, Lighting design, Melanopic lx, EML, M-EDI
 10. 2
 11. 1
 12. 49
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η νέα έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου φωτισμού εσωτερικών χώρων λαμβάνει υπόψη την τεχνολογία LED αποδίδοντας νέα κριτήρια για ποσοτικό και ποιοτικό φωτισμό συμπεριλαμβάνοντας νέα κριτήρια τα οποία αφορούν και τις μη οπτικές επιδράσεις του φωτός (Non-image-forming effects of light) κατά CEN/TR 16791. (2017). Επιπλέον, το νέο πρότυπο λαμβάνει υπόψιν την φυσιολογική γήρανση ως παραδοχή για αύξηση του φωτισμού στους εσωτερικούς χώρους εργασίας. Στην Ελλάδα, μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην αναζήτηση πληροφοριών για την ηλικιακή γκάμα των εργαζομένων μιας εγκατάστασης καθώς διακρίνεται εμφανώς ότι η κρίσιμη ηλικιακή ομάδα ατόμων 45-64 ετών του εργατικού δυναμικού αυξάνεται γραμμικά με την πάροδο του χρόνου. Γενικότερα, η τρέχουσα πρακτική φωτισμού και η ζήτηση για εξοικονόμηση ενέργειας τείνουν να μειώνουν τα επίπεδα φωτισμού στους εσωτερικούς χώρους. Αυτό, στη παρούσα εργασία, για τυπικό γραφειακό χώρο φαίνεται ότι δημιουργεί συνθήκες φωτισμού που δεν υποστηρίζουν απόλυτα την ανθρώπινη ευεξία με γνώμονα το κριτήριο του WELL standard V2 (2021) για κιρκάδιο φωτισμό (Circadian Lighting Design). Αντιθέτως κρίνεται σκόπιμη η αύξηση της στάθμης φωτισμού κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα από την ελάχιστη στάθμη φωτισμού στα γραφεία για εργαζομένους με πρωϊνό ωράριο εργασίας (Day active persons). Οι υπολογισμοί φωτισμού έγιναν σε τυπική αίθουσα γραφείων με υπολογιστές, διαστάσεων 5,40m x 5,40m x H2.80m, κάνοντας χρήση το λογισμικό DIALux evo, το οποίο μέχρι τώρα δεν παρέχει την δυνατότητα άμεσου υπολογισμού ορισμένων νέων κριτηρίων για χώρους γραφείων όπως τα Mean ambient illuminance, Ēamb (Govén et al.), Mean room surface luminous exitance, Mrs (Cuttle), του EML και M-EDI (D65). Η μεθοδολογία του υπολογισμού αυτών έγινε με χειροκίνητες επεμβάσεις για την αποπεράτωσή τους. Η παραπάνω μεθοδολογία εφαρμόστηκε για τα παρακάτω φωτιστικά συστήματα προς διερεύνηση: 1. Φωτιστικά τεχνολογίας φθορισμού, Κάνναβος διάταξης 3x3= 9 τμχ 2. Φωτιστικά τεχνολογίας LED, Κάνναβος διάταξης 3x3= 9 τμχ 3. Φωτιστικά τεχνολογίας LED, Κάνναβος διάταξης 3x2= 6 τμχ
  • The new version of the European indoor lighting standard takes into account LED technology by assigning new criteria for quantitative and qualitative lighting including new criteria that also concern non-image-forming effects of light (Non-image-forming effects of light) according to CEN/TR 16791 (2017). In addition, the new standard considers normal aging as an allowance for increasing lighting in indoor workplaces. In Greece, care should be taken to seek information on the age range of a facility's employees as it is evident that the critical age group of 45-64 years old in the workforce is increasing linearly over time. More generally, current lighting practice and the demand for energy savings tend to reduce indoor lighting levels. This, in the present work, for a typical office space appears to create lighting conditions that do not fully support human well-being based on the criterion of the WELL standard V2 (2021) for circadian lighting (Circadian Lighting Design). On the contrary, it is considered appropriate to increase the lighting level by at least one level from the minimum lighting level in offices for workers with morning working hours (Day active persons). The lighting calculations were made in a standard office room with computers, dimensions 5.40m x 5.40m x H2.80m, using the DIALux evo software, which until now does not provide the possibility to directly calculate some new criteria for office spaces such as Mean ambient illuminance, Ēamb (Govén et al.), Mean room surface luminous exitance, Mrs (Cuttle), EML and M-EDI (D65). The methodology for calculating these was done with manual operations for their completion. The above methodology was applied for the following lighting systems to be investigated: • Scenario 1: A grid of 3X3 fluorescent luminaires, equals 9 luminaires • Scenario 2: A grid of 3X3 LED luminaires, equals 9 luminaires • Scenario 3: A grid of 3X2 LED luminaires, equals 6 luminaires
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές