Φυσικό Φως στις κατοικίες: Ικανοποίηση και προτιμήσεις χρηστών

Daylighting in residences: Users’ satisfaction and preferences (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΥΡΕΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 151
 7. Δράκου, Αικατερίνη
 8. Τσαγκρασούλης, Αριστείδης
 9. Φυσικός φωτισμός | θέα | ΕΝ 17037:2018 | κατοικίες | ερωτηματολόγια | προτιμήσεις χρηστών
 10. 1
 11. 8
 12. 60
 13. Περιέχει: εικόνες, σχήματα, πίνακες, γραφήματα
 14. Γενικές Αρχές φωτισμού, Χρώμα και Φως / Καμπεζίδης Χάρης
  • Το φυσικό φως είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης χωρίς το οποίο δεν υπάρχει ζωή. Τα τελευταία χρόνια μετά από όλη την τεχνολογική εξέλιξη παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος για το φυσικό φως στα κτίρια. Έχουν δημιουργηθεί πρότυπα σχεδιασμού φωτισμού φυσικού και τεχνητού πάνω στα οποία βασίζονται οι μελέτες. Η παρούσα εργασία έρχεται να συμβάλλει στην έρευνα του φυσικού φωτισμού στις ελληνικές κατοικίες, στις προτιμήσεις και στην ικανοποίηση των χρηστών. Η ανθρωπότητα στο πέρασμα των χρόνων ανακαλύπτει όλο και περισσότερο πόσο σημαντικός είναι ο φυσικός φωτισμός όχι μόνο σε σωματικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Επηρεάζει την οπτική αντίληψη του χώρου και την αίσθηση ικανοποίησης στους χώρους της κατοικίας. Η έρευνα πραγματοποιείται μέσω ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου 52 ερωτήσεων, οι οποίες ως επί το πλείστον αφορούν το σαλόνι της κατοικίας σε μια τυπική θερινή ημέρα. Περιλαμβάνει ερωτήσεις για τα χαρακτηριστικά των ανοιγμάτων, τον προσανατολισμό, την ικανοποίηση των χρηστών για τον φυσικό φωτισμό, την θέα του ανοίγματος καθώς και τον τεχνητό φωτισμό. Βασικό στοιχείο της εργασίας αποτελεί το πρότυπο EN 17037:2018, η θέα που έχουν τα ανοίγματα, με ποια κριτήρια αξιολογείται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κατάλληλη θέα και ποιες είναι οι προτιμήσεις των χρηστών σύμφωνα με το πρότυπο και τις έρευνες. Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι η εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για την αρχιτεκτονική μελέτη φωτισμού στις ελληνικές κατοικίες.
  • Daylighting is an integral part of human existence without which there is no life. In recent years, after all the technological development, there has been an increase in interest in natural light in buildings. Daylighting and artificial lighting design models have been created on which the studies are based. This paper contributes to the research of Daylight in Greek residences, to the preferences and satisfaction of users. Humanity over the years is increasingly discovering how important Daylighting is not only on a physical but also on a psychological level. It affects the visual perception of the space and the sense of satisfaction in the spaces of the residence. The survey is carried out through an online questionnaire of 52 questions, which mostly concern the living room of the residence on a typical summer day. It includes questions about the characteristics of the openings, the orientation, the satisfaction of the users for the Daylighting, the view of the opening as well as the artificial lighting. A key element of the work is the en 17037:2018 standard, the view of the openings, with what criteria it is evaluated, what are the conditions for the appropriate view and what are the preferences of the users according to the standard and the surveys. The ultimate goal of the project is the extraction of useful information for the architectural study of lighting in Greek residences
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές