Η φωτιστική προσέγγιση σε ταινίες Νεο-Νουάρ - Μελέτες περιπτώσεων στην αμερικανική κινηματογραφική παραγωγή της δεκαετίας του 1990

Lighting approaches in Neo - Noir. Case Studies in the North American film production of the 1990s. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΤΣΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 190
 7. Εφέογλου, Έλενα
 8. Εφέογλου, Έλενα | Σκοπετέας, Ιωάννης
 9. φιλμ νουάρ | χρώμα | νεο-νουάρ | κινηματογράφος | κινηματογραφικός φωτισμός
 10. 14
 11. 139
 12. εικόνες
  • Η μελέτη του φωτισμού και του χρώματος στον κινηματογράφο εντάσσεται στην ευρύτερη μελέτη του κινηματογραφικού στυλ/ύφους. Η παρούσα μελέτη εκκινεί κάνοντας μία ιστορική αναδρομή στη δημιουργία του κλασσικού φιλμ νουάρ τη δεκαετία του 1940 (με το Stranger on the Third Floor [Boris Ingster] του 1941) καταγράφοντας συνοπτικά τις λογοτεχνικές και εικονογραφικές καταβολές του είδους. Στη συνέχεια επεκτείνεται στην ανάλυση της φωτιστικής προσέγγισης του φιλμ νουάρ, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα αλλά και από μελέτες περίπτωσης όπως είναι αυτή του διευθυντή φωτογραφίας John Alton. Η εργασία αποτυπώνει τη φωτιστική εξέλιξη του κλασσικού φιλμ νουάρ μέχρι το κλείσιμο του ιστορικού του κύκλου, το 1958, με το Touch of Evil (Orson Welles). Στη συνέχεια, καταγράφεται η εμφάνιση του νεο-νουάρ στα μέσα της δεκαετίας του 1960, και εξετάζεται η εξέλιξη της φωτιστικής προσέγγιση του είδους στις δεκαετίες του 1970 και 1980. Η εμφάνιση του νεο-νουάρ είναι χαρακτηριστική της μετάβασης του είδους από το μαυρόασπρο στο χρώμα, καθώς εμφανίζονται σημαντικοί παράγοντες διαφοροποίησης της οπτικής ταυτότητας του νουάρ (μειωμένο βάθος πεδίου, μειωμένες τονικές αντιθέσεις, προσθήκη χρωματικών αντιθέσεων). Η κύρια περιοχή ενδιαφέροντος της μελέτης είναι η φωτιστική και χρωματική προσέγγιση του αμερικανικού νεο-νουάρ κατά τη δεκαετία του 1990. Η συγκεκριμένη δεκαετία, μέσα στην οποία το νεο-νουάρ βρίσκεται σε άνθηση, εξετάζεται μέσα από την ανάλυση σκηνών και την ενδελεχή εξέταση τεσσάρων ενδεικτικών μελετών περίπτωσης: του Light Sleeper (Schrader, 1992), του Red Rock West (Dahl, 1993), του Lost Highway (Lynch, 1997) και του The Limey (Soderbergh, 1999). Οι τέσσερις αυτοί τίτλοι αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα του νεο-νουάρ που μάς επιτρέπουν να καταγράψουμε τη φωτιστική όσο και τη χρωματική προσέγγιση του είδους κατά τη δεκαετία του 1990, η οποία είναι και η τελευταία περίοδος πριν τον σταδιακό μετασχηματισμό του κινηματογράφου σε ψηφιακό μέσο από το 2000 και μετά.
  • The study of lighting and colour in film is part of a wider study of film style. The present essay starts with a historical account of the creation of historical film noir in the 1940s (with Stranger on the Third Floor by Boris Ingster in 1941) by concisely tracing the literary and iconographic origins of the genre. It then extends to the analysis of film noir lighting through specific examples and case studies such as the one on cinematographer John Alton. The essay captures the evolution of lighting in classical film noir until the closure of its historical cycle in 1958 with Touch of Evil by Orson Welles. Consequently, we are presented with the appearance of neo-noir in the mid-1960s and an analysis of the evolution of neo-noir lighting in the 1970s and 1980s. The appearance of neo-noir is indicative of the genre’s transition from black & white to colour, as important differentiating factors affecting its visual identity appear (shallower depth of field, decreased tonal contrast, the appearance of colour contrast). The main area of interest of the present study is the lighting and colour style of American neo-noir produced in the 1990s. The 1990s were a decade in which neo-noir bloomed. The decade’s output is examined through rigorous scene analysis and detailed examination of four indicative case studies: Light Sleeper (Schrader, 1992), Red Rock West (Dahl, 1993), Lost Highway (Lynch, 1997) and The Limey (Soderbergh, 1999). The four films constitute characteristic examples of neo-noir that enable us to study the genre’s lighting and colour style throughout the 1990s, the period prior to the digital transformation of cinema from 2000 onwards.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.