Φωτισμός ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων: η περίπτωση της επανάχρησης και ανάδειξης του Αρχοντικού Πλακίδα στην προστατευόμενη περιοχή του Ζαγορίου

Lighting of historic and listed buildings: the case of reuse and enhancement of Plakida Mansion in the protected area of Zagori (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καλογήρου, Χριστίνα
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 30 Ιουνίου 2022 [2022-06-30]
 5. Ελληνικά
 6. 182
 7. Μουλλού, Θεοδώρα
 8. Μουλλού, Θεοδώρα | Μπαλαφούτης, Αθανάσιος
 9. Φωτισμός διατηρητέων κτιρίων | Ζαγόρι | Επανάχρηση
 10. 26
 11. 35
 12. Περιέχει : 4 πίνακες, 132 εικόνες
  • Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση και τη μελέτη του ρόλου του φωτισμού στην ανάδειξη και επανάχρηση ιστορικών και διατηρητέων κτηρίων σε προστατευόμενους οικισμούς στον αγροτικό χώρο. Για το σκοπό αυτό εξετάζεται ο σχεδιασμός φωτισμού ενός διατηρητέου κτιρίου παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην περιοχή του Ζαγορίου προκειμένου να είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος-χώρος πολιτισμού. Η επιλογή κτιρίου στην εν λόγω περιοχή ως μελέτης περίπτωσης εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αφενός δεν πρόκειται για αστικό περιβάλλον και αφετέρου τα Ζαγοροχώρια είναι μία από τις πρώτες ελληνικές υποψηφιότητες στον τομέα του πολιτιστικού τοπίου προς ένταξη στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Για την τελική διατύπωση της πρότασης φωτισμού (εσωτερικού και εξωτερικού) λαμβάνονται υπόψη πολλαπλά κριτήρια που αφορούν στη λειτουργία, στα ζητήματα αντίληψης και νοηματοδότησης, στην ανάδειξη αρχιτεκτονικών στοιχείων και ζωγραφικού διακόσμου και στην εξοικονόμηση ενέργειας και στους περιορισμούς που τίθενται σχετικά με τις επεμβάσεις σε χώρους αρχιτεκτονικής/πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος, βάσει της μεθοδολογικής προσέγγισης που υιοθετείται για την αντιμετώπιση του υπό μελέτη κτιρίου και των συμπερασμάτων που εξάγονται, είναι δυνατή και η διατύπωση γενικότερων προτάσεων για τον σχεδιασμό φωτισμού αντίστοιχων κτιρίων στην ίδια περιοχή, υπογραμμίζοντας πώς ο σχεδιασμός φωτισμού εκτός από την εξυπηρέτηση της νέας χρήσης μπορεί να συμβάλλει και στην ενίσχυση της συλλογικής μνήμης των κατοίκων και στη γνωριμία των επισκεπτών με την περιοχή.
  • The dissertation aims to explore and study the role of lighting in the promotion and reuse of historic and listed buildings in protected settlements in rural areas. For this purpose, the lighting design of a listed building of traditional architecture in the area of Zagori is examined. It is noted that this is done in the context of redesign and reuse of the building (the new use is of an exhibition space-cultural space). The selection of a building in this area as a case study is of particular interest. On the one hand, it is not situated in an urban environment. On the other hand, Zagori is among the first candidates in Greece in the field of cultural landscape to be included in the UNESCO World Heritage List. For the final lighting proposal (interior and exterior), multiple criteria are taken into account which concerns operation, issues of perception and meaning, highlighting of architectural elements and painting decoration, energy savings, and constraints set out on interventions in architectural/cultural heritage sites. Finally, based on the methodological approach adopted for this case study and the conclusions drawn, it is possible to formulate general guidelines for the lighting design of similar buildings in the same area. Empasis is given on how lighting design -while serving the new use- could also contribute to the strengthening of the collective memory of the area’s inhabitants and to the acquaintance of the visitors with the area as well.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.