Η επίδραση του Φυσικού και Τεχνητού φωτισμού στην Ψυχική, Σωματική και Νοητική ανάπτυξη των παιδιών

The effect of natural and artificial lighting on the mental, physical and mental development of children (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ματζάκου, Στυλιανή
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. Σκάλκου, Αικατερίνη
 8. Δράκου, Αικατερίνη
 9. light | light health | children | sleep | neuroscience | chronobiology | φως | υγεία | παιδιά | κιρκαδιος ρυθμός | φυσικο φως | τεχνητό φως | βιταμίνη D | vitamine d | ανάπτυξη
 10. 7
 11. 121
 12. πινακες, εικόνες
  • Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της μεταπτυχιακής εργασίας είναι αν επηρεάζει και πώς το φυσικό και το τεχνητό φως την υγεία των παιδιών ηλικίας 0-12 ετών. Μέσα από την ανάλυση και τεκμηρίωση των βιολογικών μηχανισμών σε σχέση με το φως και το σώμα όπως της όρασης θα προκύψει η σπουδαιότητα του φωτισμού στην υγεία του ανθρώπου και συγκεκριμένα των παιδιών. Ακόμα θα προκύψουν συμπεράσματα αλλά και προτάσεις για το πώς οι αρχιτέκτονες, οι σχεδιαστές φωτισμού, οι φροντιστές μικρών παιδιών και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ‘εκμεταλλευτούν’ προς όφελος της υγείας των παιδιών τις νέες έρευνες της νευροεπιστήμης και της χρονοβιολογίας σε σχέση με το φως . Για την ανάλυση του ερευνητικού ερωτήματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων θα πρέπει να αναλυθούν τα παρακάτω: ▪ Πώς ρυθμίζει το φυσικό φως τον κιρκάδιο ρυθμό του ανθρώπου ▪ Πώς επηρεάζει το τεχνητό φως τον κιρκάδιο ρυθμό ▪ Την σχέση του κιρκάδιου ρυθμού με την υγεία και συγκεκριμένα την υγεία των παιδιών 0-12 ετών. ▪ Ποια η σχέση του κιρκάδιου ρυθμού με τον ύπνο και την υγεία των παιδιών ▪ Γιατί είναι σημαντική η βιταμίνη-ορμόνη D για την υγεία των παιδιών και πώς σχετίζεται με το φυσικό φως ▪ Τι σύνδεση υπάρχει με τις επιστήμες της χρονοβιολογίας και της νευροεπιστήμης.; Τι προκύπτει από τις πρόσφατες έρευνες των επιστημών αυτών σε σχέση με το φως; ▪ Τι σημαίνουν για τον φυσικό και τεχνητό φωτισμό οι έρευνες της χρονοβιολογίας και της νευροεπιστήμης και πως μπορούν να τις ‘χρησιμοποιήσουν’ οι σχεδιαστές φωτισμού προς όφελος της υγείας των παιδιών.
  • The main research question of this diploma thesis is how the natural and the artificial light affect the health of children aged 0-12 years. Through the analysis and documentation of the biological mechanisms of the body and the degree of importance of lighting in the health of humans and specifically children. Conclusions are drawn about how architects, lighting designers, caregivers of young children and teachers can "exploit" to benefit of children's health the new research of neuroscience and chronobiology. In order to analyze the research question and draw conclusions based on this, the following should be analyzed: • How does natural light regulate the human circadian rhythm. • How does artificial light affect the circadian rhythm. • The relationship between the circadian rhythm and health, specifically the health of children aged 0-12. • What is the relationship between the circadian rhythm and children's sleep and health. • Why is vitamin D important for children's health and how does it relate to natural light. • What is the connection between neuroscience, chronobiology and light? What does the latest research show? • What does the above relationship mean for natural and artificial lighting and how can lighting designers could 'use' the conclusions from the latest research of neuroscience and chronobiology for the benefit of children’s health.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.